Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno  

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/FOTORADAR2012

postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: dostawa jednego, nowego urządzenia automatycznie rejestrującego wykroczenia drogowe (fotoradar) wraz z masztem i oprogramowaniem.
Przedmiotem zamówienia objęty jest również montaż dostarczonego urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

numer ogłoszenia: 105277 – 2012,  z dnia 11.05.2012 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:: B/FOTORADAR/2012

PYTANIA z dnia 18.05.2012 r.

Pytanie 1:
- SIWZ:  pkt 1. „ Zakres pomiarowy urządzenia od 20 do 250 km/h”
- Czy Zamawiający dopuszcza zakres pomiaru prędkości od 25 – 250 km/h?
W naszym kraju zdecydowana większość ograniczeń rozpoczyna się od 30 lub 40 km/h

Odpowiedź:
- Tak.

Pytanie 2:

-  SIWZ: pkt 4. „Urządzenie wyposażone w wyświetlacz dotykowy i połączenie Wi-Fi, umożliwiające przeglądanie zdjęć w miejscu pomiaru”.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania pilota sterującego z wyświetlaczem LCD z przyciskami do obsługi?
Jako producent fotoradarów, z praktyki wiemy, że wyświetlacze dotykowe są mniej odporne na złe warunki atmosferyczne i mogą spowodować  wprowadzanie błędnych danych przez operatora fotoradaru podczas opadów deszczu, mżawki lub śniegu.

Odpowiedź:
- Tak.

Pytanie 3:

- Czy zamawiający zamierza przez połączenie Wi-Fi dokonywać jedynie przeglądania zdjęć w miejscu pomiaru, czy również Zamawiający oczekuje aby przez połączenie bezprzewodowe było możliwe sterowanie fotoradarem?

Odpowiedź:
- Tak.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna -
Marian Sieradzki