Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej


URZĄD MIEJSKI W GOŚCINIE
IV Dywizji Wojska Polskiego 58
78-120 GOŚCINO
Tel. (prefix) 0-94 351 25 03
Fax.(prefix) 0-94 351 25 03

goscino@goscino.com.pl

 
NIP: 671-10-30-642
REGON: 000534888


Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu lub na konto
Gminy Gościno w banku:

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W GOŚCINIE NR:

66 8581 1030 0500 0273 2000 0001


 


UWAGA !!!

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2016 ROK  »»»


 

Gościno, dnia 13.10.2015 r.

Burmistrz Gminy Gościno informuje, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r Prawo   o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r poz. 1485) zamiar zorganizowania zgromadzenia, na terenie Gminy Gościno organizator zgromadzenia składa poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie:
telefon – 091 43 03 342, fax – 091 43 38 522,
poczta elektroniczna – wczk@szczecin.uw.gov.pl


Gościno, 2015-06 -12

Zarządzenie Nr  22/2015
Burmistrza Gościna
z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Robuń w sprawie budowy wiatraków na terenie sołectwa Robuń »»»


Gościno, 2015-09 -10

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 07 września 2015 r. na wniosek Burmistrza Gościna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

przebudowie dróg gminnych - ulicy Kołobrzeskiej, IV Dywizji Wojska Polskiego i Świdwińskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz z przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 3300Z i 3307Z, celem poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz skomunikowania ulic z nowo wybudowaną obwodnicą Gościna w drodze wojewódzkiej nr 162; »»»

TWÓJ DOWÓD OSOBISTY MÓGŁ STRACIĆ WAŻNOŚĆ !

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie »»»


UWAGA!!!
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wpłacać do 15-go każdego miesiąca w kasie urzędu lub na numer rachunku bankowego

PBS o/Gościno:  87 8581 1030 0500 0273 2000 0011  

Przy wpłatach należy podać nazwisko i imię osoby składającej deklarację, adres nieruchomości z której odbierane są odpady komunalne oraz numer konta księgowego

 


Burmistrz Gościna

niniejszym informuję, że Gmina Gościno przystąpiła do aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gościno na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”. Każdy może zapoznać się z treścią oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia co do materiałów w tym z „ Prognozą oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gościno na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020” w pokoju nr 5 Urzędu miejskiego w Gościnie w godzinach od 700 do 1400 w dni robocze.»»»


ZMIANY W REALIZACJI OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO

Dnia 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego m.in.: »»»


Gościno 26.03.2013 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOŚCINA
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko »»»


BURMISTRZ GOŚCINA

informuje, że prowadzona jest likwidacja Spółki komunalnej ZUK spółka z o.o.
Od Dnia 1 lutego 2013 roku wszystkie sprawy związane ze wskazaniem i wykupem miejsc grzebalnych prowadzi inspektor ds. komunalnych Andrzej Ziętara, który urzęduje w dawnej siedzibie Spółki na ulicy Lipowej 13.

Natomiast opłatę za miejsce na cmentarzu należy dokonywać
w KASIE Urzędu Miejskiego w Gościnie w godz. od 7.00 do 15.00