REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W GOŚCINIE
IV Dywizji Wojska Polskiego 58
78-120 GOŚCINO
Tel. (prefix) 0-94 351 25 03
Fax.(prefix) 0-94 351 25 03

goscino@goscino.com.pl

 
NIP: 671-10-30-642
REGON: 000534888


Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu lub na konto
Gminy Gościno w banku:

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W GOŚCINIE NR:

66 8581 1030 0500 0273 2000 0001


Gościno, 2015-06 -12

Zarządzenie Nr  22/2015
Burmistrza Gościna
z dnia 12 czerwca 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Robuń w sprawie budowy wiatraków na terenie sołectwa Robuń »»»


Gościno, 2015-03 -19

OGŁOSZENIE

        Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) informuję o zamiarze realizacji inwestycji pn.:
"Przebudowa dróg gminnych - ulic Kołobrzeskiej, IV Dywizji Wojska Polskiego, Świdwińskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 3300Z i 3307Z, celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz skomunikowanie ulic z nowo wybudowaną obwodnicą Gościna w drodze wojewódzkiej nr 162". »»»


TWÓJ DOWÓD OSOBISTY MÓGŁ STRACIĆ WAŻNOŚĆ !

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie »»»


UWAGA!!!
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wpłacać do 15-go każdego miesiąca w kasie urzędu lub na numer rachunku bankowego

PBS o/Gościno:  87 8581 1030 0500 0273 2000 0011  

Przy wpłatach należy podać nazwisko i imię osoby składającej deklarację, adres nieruchomości z której odbierane są odpady komunalne oraz numer konta księgowego

 


Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 16 kwietnia 2014r. na wniosek Zarządu Powiatu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na::

na przebudowie drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zjazdami w miejscowości Wartkowo, działka numer 72, 91, 92, 95/1, 95/2, 119, 123/2, 123/8, 123/9, 123/13, 123/14, 123/15, 123/19, 123/20, 123/21, 123/22, 123/23, 123/24, 123/27, 123/30, 123/31, 123/105, 123/106, 124/1, 125, obręb Wartkowo, gmina Gościno »»»


informacja o wydaniu zmieniającej decyzji pozwolenia znak B.6740.00353.2014 na budowę budynku stacji paliw płynnych i gazu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczo-magazynowego na działkach numer 875/106, 875/111, obręb Miasto Gościno, gmina Gościno; w części dotyczącej budowy samoobsługowej dwustanowiskowej myjni samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gościno, działka numer 875/106, 875/111, obręb Miasto Gościno, gmina Gościno >>>

Burmistrz Gościna informuje o przeprowadzeniu w dniu 31 marca 2014r. na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kamica.

Protokół z przeprowadzonej dyskusji znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, pokój nr 12.

Burmistrz Gościna
mgr inż. Marian Sieradzki


Gościno dnia 25.02.2014 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŚCINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kamica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), art. 39 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr XXI/138/2012 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kamica zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: »»»


Burmistrz Gościna

niniejszym informuję, że Gmina Gościno przystąpiła do aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gościno na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”. Każdy może zapoznać się z treścią oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia co do materiałów w tym z „ Prognozą oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gościno na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020” w pokoju nr 5 Urzędu miejskiego w Gościnie w godzinach od 700 do 1400 w dni robocze.»»»


ZMIANY W REALIZACJI OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO

Dnia 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego m.in.: »»»


Gościno 26.03.2013 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOŚCINA
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko »»»


BURMISTRZ GOŚCINA

informuje, że prowadzona jest likwidacja Spółki komunalnej ZUK spółka z o.o.
Od Dnia 1 lutego 2013 roku wszystkie sprawy związane ze wskazaniem i wykupem miejsc grzebalnych prowadzi inspektor ds. komunalnych Andrzej Ziętara, który urzęduje w dawnej siedzibie Spółki na ulicy Lipowej 13.

Natomiast opłatę za miejsce na cmentarzu należy dokonywać
w KASIE Urzędu Miejskiego w Gościnie w godz. od 7.00 do 15.00UWAGA !!!

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2015 ROK  »»»