Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej


GMINA GOŚCINO
IV Dywizji Wojska Polskiego 58
78-120 GOŚCINO
Tel. (prefix) 0-94 351 25 03
Fax.(prefix) 0-94 351 25 03

sekretariat@goscino.com.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
adres skrytki na platformie e-puap: /gminagoscino/skrytka

www.epuap.gov.pl

 
NIP: 671-171-01-76
REGON: 330920676


UWAGA  MIESZKAŃCY  !!!

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE PRZECIWKO GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GOŚCINO W WIEKU 60+
w Gabinecie Lekarza Rodzinnego w Gościnie

przy ul Lipowej 18/2; 78-120 Gościno:
Lekarz med. Małgorzata Wiśniewska
Kontakt:  94 35 120501

Szczepienia:
w dniu 04.10.2019 r. – od godziny 12:00;
w dniu 05.10.2019 r. (sobota) - od 13:00-15:00;
od dnia 7 października 2019 r. od godziny 11:00


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 13 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Gościno obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koszalinie II informuje, co następuje »»»


 


MIESZKAŃCY GMINY GOŚCINO!

Informujemy, że w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Lipowej 13A w Gościnie, w godzinach jego otwarcia, prowadzona jest zbiórka makulatury. Każdy mieszkaniec za oddanie 50 kg makulatury, otrzyma bawełnianą torbę wielokrotnego użytku na zakupy z napisem Gmina Gościno.
Za każde jednorazowe dostarczenie 250 kg papieru, tektury otrzymacie Państwo torbę na zakupy TROLLEY BAGS »»»

Ilość toreb ograniczona!!!
Zachęcamy do udziału w zbiórce.


Szanowni Mieszkańcy Gościna,

informujemy, że od dnia 1 czerwca 2019r. na terenie sołectwa Gościno nie funkcjonuje instytucja inkasenta.
podatek od nieruchomości oraz opłaty za odpady komunalne należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gościnie lub w kasie pomorskiego Banku Spółdzielczego w Gościnie.Informacja Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu dla wszystkich podmiotów posiadających decyzję Starosty Kołobrzeskiego w zakresie gospodarki odpadami o konieczności dostosowania tej decyzji do przepisów ustawy o odpadach. »»»
UCHWAŁY I STAWKI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2019 ROK »»»


Burmistrz Gościna informuje,
że z dniem 1 lutego 2018 r. Referat Planowania i Finansów
(pokoje nr 13, 14 i 15) pracuje w następujących godzinach:

od wtorku do piątku: od 7:00 do 15:00
poniedziałek: dzień bez interesanta (dzień wewnętrzny Referatu)

_______________________________________________________________

Gościno, dnia 07.08.2017 r.

znak: BFE 042

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),

podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gościno na lata 2017-2023 »»»


UWAGA!!!
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wpłacać do 15-go każdego miesiąca u Sołtysów poszczególnych sołectw, w kasie Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Gościnie lub na indywidualny nr konta bankowego.

W tytule przelewu należy koniecznie wpisać adres nieruchomości za którą dokonujemy opłatę, nazwisko osoby na którą wypełniana była deklaracja, numer konta księgowego oraz opłata za odpady za miesiąc/miesiące za które dokonujemy płatności na nadany indywidualny numer rachunku bankowego.


Należności z tytułu opłaty skarbowej należy wpłacać
na konto nr 98 8581 1030 5273 1202 0011 5000   PBS Gościno


Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat należy wpłacać na nadany indywidualny numer rachunku bankowego.


 


Gościno, dnia 13.10.2015 r.

Burmistrz Gminy Gościno informuje, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r Prawo   o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r poz. 1485) zamiar zorganizowania zgromadzenia, na terenie Gminy Gościno organizator zgromadzenia składa poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie:
telefon – 091 43 03 342, fax – 091 43 38 522,
poczta elektroniczna – wczk@szczecin.uw.gov.pl


TWÓJ DOWÓD OSOBISTY MÓGŁ STRACIĆ WAŻNOŚĆ !

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie »»»


 Burmistrz Gościna

niniejszym informuję, że Gmina Gościno przystąpiła do aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gościno na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”. Każdy może zapoznać się z treścią oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia co do materiałów w tym z „ Prognozą oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gościno na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020” w pokoju nr 5 Urzędu miejskiego w Gościnie w godzinach od 700 do 1400 w dni robocze.»»»


ZMIANY W REALIZACJI OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO

Dnia 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego m.in.: »»»