Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 105277-2012 z dnia 2012-05-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gościno

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, nowego urządzenia automatycznie rejestrującego wykroczenia drogowe (fotoradar) wraz z masztem i oprogramowaniem. Przedmiotem zamówienia objęty jest również montaż dostarczonego urządzenia w...

Termin składania ofert: 2012-05-21


Numer ogłoszenia: 108381 - 2012; data zamieszczenia: 16.05.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 105277 - 2012 data 11.05.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gościno, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3513382, fax. 094 3513378.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: 3. Urządzenie musi posiadać własne niezależne zasilanie akumulatorowe i zasilanie sieciowe 230 V oraz możliwość ustawienia urządzenia samodzielnie po wyjęciu z masztu.
 • W ogłoszeniu powinno być: 3. Urządzenie musi posiadać własne niezależne zasilanie akumulatorowe lub zasilanie sieciowe 230 V oraz możliwość ustawienia urządzenia samodzielnie po wyjęciu z masztu.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
 • W ogłoszeniu jest: Okres w dniach: 14.
 • W ogłoszeniu powinno być: Okres w dniach: 30.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2012 godzina 10:00.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2012 godzina 10:00.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:  II. WYMAGANIA DLA OPROGRAMOWANIA DO OBROBKI I WYDRUKU MATERIAŁU
  1. Oprogramowanie powinno być integralna częścią urządzenia do automatycznego pomiaru prędkości pojazdów z rejestracją wykroczeń. Powinno mieć charakter bazy danych z możliwością: a) przeglądania i wydruku zarejestrowanych wykroczeń w postaci zdjęć z opisem b) możliwość tworzenia bazy danych zawierającej informacje powiązane ze zdjęciami takie jak: - zdjęcie - datę i czas pomiaru - numer zdjęcia - numer rejestracyjny pojazdu - dane osobowe właściciela pojazdu - dane osobowe sprawcy wykroczenia - informacje dodatkowe / adnotacje procesowe c) możliwość porządkowania bazy danych według zadanych kryteriów, rosnąco i malejąco d) możliwość wyszukiwania wykroczeń według zadanych kryteriów: daty, czasu, prędkości, numeru zdjęcia, numeru rejestracyjnego pojazdu 2. Oprogramowanie powinno posiadać funkcje graficzne umożliwiające poprawę jakości zdjęcia lub jego fragmentu, w celu jak najlepszego rozpoznania i identyfikacji numeru rejestracyjnego pojazdu i twarzy kierowcy. 3. Powinno posiadać możliwość wydruku powiadomień właściciela pojazdu o popełnieniu wykroczenia. 4. Możliwość wydruku wezwań dla sprawcy wykroczenia. 5. Możliwość wydruku karty MRD-5. III. WARUNKI TECHNICZNE MASZTU 1. Dostarczony maszt (maszt i obudowa) muszą być fabrycznie nowe, wykonane ze stali nierdzewnej i pokryte powłoką lakierniczą gwarantującą trwałość i estetykę, odporne na działania niszczące. Obudowa, w której zamontowany będzie fotoradar musi być klimatyzowana i pozwalać na pracę fotoradaru w temperaturze od -30°C do +60°C, zasilane 230 V. 2. Dostarczenie (zakup) i montaż masztu fotoradarowego kompatybilnego z radarowym przyrządem do pomiaru prędkości wynikającym z wyniku przetargu. 3. Próbne uruchomienie masztów z urządzeniem wraz z przeszkoleniem wyznaczonych przez Zamawiającego osób w zakresie użytkowania i obsługi masztów. IV. INFORMACJE DODATKOWE Maszt musi być wyposażony w: 1. zabezpieczenia przeciążeniowe, przepięciowe i odgromowe 2. zabezpieczenie przed dostępem do wnętrza urządzenia przez osoby niepowołane 3. izolowaną obudowę zabezpieczającą przed porażeniem elektrycznym 4. lampę błyskową umożliwiającą wykonywanie czytelnych zdjęć kierującemu pojazdem - w porze nocnej nie może oślepić kierujących pojazdami 5. urządzenie podnośnikowe służące do podnoszenia i opuszczania obudowy na wysokość pozwalającą na wygodne montowanie fotoradaru w jej wnętrzu 6. maszt z obudową musi posiadać aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. V. WARUNKI GWARANCJI SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO 1. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres 5 lat od dnia oddania do użytkowania całego przedmiotu zamówienia. 2. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w karcie gwarancyjnej. 3. Wykonawca zobowiąże się w ramach serwisu gwarancyjnego do usuwania wszelkich usterek i wad w czasie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia usterki lub wady na własny koszt, bez względu na jego wysokość, oraz zapewni bezpłatny transport urządzenia do punktu serwisowego. 4. W przypadku przedłużenia się naprawy przekraczającej 14 dni wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach technicznych 5. Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego oraz zapewni dostępność części zamiennych do przedmiotu zamówienia przez okres 5 lat od daty 6. upływu gwarancji. 7. Koszty dostawy sprzętu do naprawy Zamawiający pokrywa tylko do punktu serwisowego znajdującego się na terytorium RP. VI. WARUNKI PRZESZKOLENIA FUNKCJONARIUSZY OBSŁUGUJĄCYCH SPRZĘT 1. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przeszkolenia w terminie 7 dni od daty dostawy 4 osób wskazanych przez Zamawiającego do stopnia bezbłędnego, praktycznego opanowania umiejętności obsługi, w miejscu działalności Zamawiającego. 2. Potwierdzeniem przeszkolenia będzie certyfikat wystawiony przez osobę prowadzącą szkolenie o znajomości obsługi sprzętu i oprogramowania. Do oferty należy załączyć dokumenty gwarancyjne wystawione przez oferenta zgodnie z wymogami SIWZ.

POPRAWIONA WERSJA! SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

75 KBPobierz