Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno  

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/SAMOCHÓD SM/2012

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawa – do miejsca wskazanego przez Zamawiającego -  jednego samochodu, fabrycznie nowego, pięcioosobowego na potrzeby Straży Miejskiej w Gościnie

numer ogłoszenia: 14737 – 2012, data zamieszczenia: 16.01.2012 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: B/SAMOCHÓD SM/2012

PYTANIA z dnia 27.01.2012 r.

Pytania 1:
- SIWZ:
”III. Gwarancja nie krótsza niż:
1. 24 miesiące na cały pojazd bez limitu przebiegu  kilometrów”.
pytanie:
czy dopuszczacie Państwo gwarancję 3 letnią z limitem 150 000 km?

Odpowiedź:
- Tak, Zamawiajmy dopuszcza również trzyletnia gwarancję z limitem 150000 km.

Pytania 2:
- SIWZ:
”VI. 2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert”
pytanie:
w związku z długim oczekiwaniem na aktualne zaświadczenie czy możemy posłużyć się zaświadczeniem z ZUS z 11.05.2011, którym posługiwaliśmy się w wygranym przez nas przetargu?

Odpowiedź:
- Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli Zamawiajmy żąda określonych zaświadczeń lub dokumentów a oferent nie przedkłada ich w wyznaczonym terminie (do dnia składania ofert) lub o określonej treści, to:
„Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert”.
A zatem – w świetle zacytowanego przepisu - Zamawiający ma obowiązek wezwać  wykonawcę do złożenia „prawidłowego” dokumentu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Pytania 3:
- XIV. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
(...)
3. Przed zawarciem umowy, wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest złożyć zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub osobę upoważnioną, kopię uprawnień budowlanych osoby, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy ze strony wykonawcy.

pytanie:
w jakim celu służyć ma kopia uprawnień budowlanych z naszej strony?

Odpowiedź:
- Zamawiający wyjaśnia, że w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej i niedopatrzenia przez Zamawiającego przy tworzeniu SIWZ do przedmiotowego postępowania zapis pkt. XIV.3 SIWZ nie ma zastosowania do prowadzonego przetargu na zakup samochodu dla SM w Gościnie i wybrany wykonawca nie będzie zobowiązany do przedłożenia kopi dokumentu wskazanego w tym punkcie.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz -
Marian Sieradzki