Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

09-11-2011r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Instalacja składanego lodowiska sezonowego Biały Orlik w Gościnie”

Gościno, 2011-11-09

Zamawiający
Gmina Gościno

Nr post.: B/BIAŁY ORLIK/2011

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Zamawiający, Gmina Gościno, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Instalacja  składanego lodowiska sezonowego Biały Orlik w Gościnie” wybrano ofertę Nr 2, uznaną za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, przedstawiającą najniższą cenę wykonania zamówienia złożoną przez:

Industrial Frigo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Gen. Boruty-Spiechowicza 47
Oferta uzyskała  100 pkt

UZASADNIENIE  WYBORU

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszelkie wymogi formalne stawiane w SIWZ dla tego postępowania oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przedstawia najniższą cenę. Łączna punktacja przyznana dla tej oferty wynosi 100 punktów.

I.  W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli również następujący wykonawcy:

Oferta nr 1:
ALLES COOL- Jacek Stempin, 63-600 Kępno, ul. Wrocławska 13 B
Oferta uzyskała  91 pkt

Oferta nr 3:
Budowa Lodowisk TOL sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Widok 19, lok. 197
Oferta uzyskała 55 pkt

Oferta nr 4:
Konsorcjum:
1. OBIEKTY SPORTOWE – Agnieszka Jastrzębska, 09-120 Nowe Miasto, ul. Wolności 15
2. LODOWISKA – Hanna Starzyk, 09-120 Nowe Miasto, ul. Gościmińska 9
Oferta uzyskała 76 pkt

II. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną (w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych).


Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna