Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 14 /11 Burmistrza Miasta Gościno z dnia 30 marca 2011r.


w sprawie powołania komisji konkursowej

    Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:

§  1. W celu rozpatrzenia złożonych ofert na dotacje celowe na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu powołuje się komisję konkursową w następującym składzie:

1.    Edward Sidorkiewicz  – przewodniczący Komisji
2.    Bogdan Korycki    – członek Komisji
3.    Wanda MIlas        -  członek Komisji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30.03.2011.

Burmistrz Miasta Gościno
mgr inż. Marian Sieradzki