Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 14 /11 Burmistrza Miasta Gościno z dnia 30 marca 2011r.


w sprawie powołania komisji konkursowej

    Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:

§  1. W celu rozpatrzenia złożonych ofert na dotacje celowe na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu powołuje się komisję konkursową w następującym składzie:

1.    Edward Sidorkiewicz  – przewodniczący Komisji
2.    Bogdan Korycki    – członek Komisji
3.    Wanda MIlas        -  członek Komisji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30.03.2011.

Burmistrz Miasta Gościno
mgr inż. Marian Sieradzki