Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

31-08-2009r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - B.BOISKO/3/2009

Gościno, 2009-08- 31

 

B.BOISKO/3/2009

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz  w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO/UZP 1044/09 (publikacja wyroku 26 sierpnia 2009 roku) zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa w Gościnie” 

 

I.  Zamawiający:

  • unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty dokonany w dniu 3. lipca 2009 roku,
  • unieważnił czynność odrzucenia oferty nr 3: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEBAN Sport – inż. Jarosław HRYB
  • dokonał  ponownej oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu

i w wyniku tego , jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Nr 3, złożona przez:


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEBAN Sport

inż. Jarosław Hryb

75-682 Koszalin, ul. Jarzębinowa 9

- za cenę  347.300,00


Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w BZP pod nr 87619-2009 w dniu  04. 06. 2009 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 25.06. 2009 roku do godz. 12.00. złożono 3 ofert:

Oferta nr 1:

Konsorcjum w składzie:

Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Stefan Zakrzewski

78-100 Kołobrzeg, ul. Szafirowa 16

Uczestnik konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” Ilona Stańczyk

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2

- za cenę 445.877, 24 zł.

Oferta nr 2

Media Stadion Sp. z o.o.

71- 010 Szczecin, ul. Białowieska 2

- za cenę 466.480,62 zł

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEBAN Sport

inż. Jarosław Hryb

75-682 Koszalin, ul. Jarzębinowa 9

- za cenę 347.300,00 zł

 

II. Zamawiający:

Wykluczył z postępowania Ofertę nr 2

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia oferty nr 2

Pismem z dnia 3 lipca 209 roku zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej ofert oraz odrzuciła oferty nr 2 i 3 w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Czynność te oprotestował oferent nr 3, wnosząc w dniu 8. lipca 2009 roku protest. W związku z tym Zamawiający wezwał oferentów w trybie artykułu 181 ust. 2 , pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do czasu zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.

Wykonawcy ofert o numerach 1 i 3 złożyli pisemne oświadczenie, że wyrażają zgodę na przedłużenie ważności wadium, natomiast Wykonawca oferty nr 2 takiego oświadczenia nie złożył.  Mając powyższe na uwadze oraz treść przepisów art. 24 ust.2 pkt 4 ofertę nr 2 należało z postępowania wykluczyć, co zamawiający uczynił.

 

III. Zamawiający dokonując ponownie oceny ofert wybrał ofertę nr 3 , jako ofertę najkorzystniejszą:

 

OFERTA NR 3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEBAN Sport

inż. Jarosław Hryb

75-682 Koszalin, ul. Jarzębinowa 9

- za cenę  347.300,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt

 

 

OFERTA NR 1

Konsorcjum w składzie:

Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Stefan Zakrzewski

78-100 Kołobrzeg, ul. Szafirowa 16

Uczestnik konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” Ilona Stańczyk

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2

- za cenę 445.877, 24 zł – oferta uzyskała 77,89 pkt