Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

15-03-2010r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - – Remont i termoizolacja budynku Urzędu Gminy Gościno”

Gościno, 2010-03-15
Zamawiający
Gmina Gościno

Nr post.: B/TERMOMODERNIZACJA/01/2010


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Remont i termoizolacja budynku Urzędu Gminy Gościno” wybrano ofertę Nr 3, uznaną za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, przedstawiającą najniższą cenę wykonania zamówienia, złożoną przez:

Pana Zbigniewa Kubaczyka – Zakład Remontowo-Budowlany,
ul. Zamkowa 1/4,  78-320 Połczyn Zdrój


UZASADNIENIE  WYBORU
Oferta Pana Zbigniewa Kubaczyka spełnia wszelkie wymogi formalne stawiane w SIWZ dla tego postępowania oraz jest oferta najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przedstawia najniższą cenę. Łączna punktacja przyznana dla tej oferty wynosi 100 punktów

I.  W przedmiotowym postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy:
 
Oferta nr 1:
Mirosław Husak – Usługi Ogólnobudowlane Nadzór i Wykonawstwo, ul. Zwycięstwa 190/108, 75 - 611 Koszalin
Oferta uzyskała 96 pkt.

Oferta nr 2:
Kołobrzeskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne Spółka z o.o.  ul. Matejki 10, 78-100 Kołobrzeg
Oferta uzyskała 81 pkt.

Oferta nr 4:
Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa FENIKS, ul. Połtawska 8, 75-072 Koszalin
Oferta uzyskała 65,9 pkt.

II.  W przedmiotowym postępowania Zamawiający nie odrzuciła żadnej oferty, jak również żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

III. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia (w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych) tj. od dnia 15 marca 2010 roku


Kierownik Zamawiającego
Wójt Gminy Gościno