Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

29-04-2011r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „dostawa – do miejsca wskazanego przez Zamawiającego - jednego samochodu, fabrycznie nowego...

Gościno, 2011-04-29
Zamawiający
Gmina Gościno


Nr post.: B/SAMOCHÓD SM/2011

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: dostawa – do miejsca wskazanego przez Zamawiającego -  jednego samochodu, fabrycznie nowego, pięcioosobowego na potrzeby Straży Miejskiej w Gościnie, wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez:

„ROSIAK i SYN” sp. z o.o.
ul. Poznańska 168/170, 62-052 Komorniki

UZASADNIENIE  WYBORU

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.
Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszelkie wymogi formalne stawiane w SIWZ dla tego postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.
Cena wybranej oferty mieści się w granicach kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadnia.

Umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta 4 maja 2011 roku.


Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki