Przejdź do treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

OPŁATY:

39 zł –  opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu aktu stanu cywilnego.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy tut. organu podatkowego:  Gmina Gościno, Nr rachunku: 35 85 81 10 30 0500 1202 0011 5000

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

 • Urząd Stanu Cywilnego Gościno

TERMIN ODPOWIEDZI:

 1. Bez zbędnej zwłoki.
 2. Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC Gościno, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

TERMIN ODPOWIEDZI:

 1. Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014.1628- j.t.).

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego. Wzór wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego.

27 KBPobierz