Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

OPŁATY:

39 zł –  opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu aktu stanu cywilnego.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy tut. organu podatkowego:  Gmina Gościno, Nr rachunku: 35 85 81 10 30 0500 1202 0011 5000

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

 • Urząd Stanu Cywilnego Gościno

TERMIN ODPOWIEDZI:

 1. Bez zbędnej zwłoki.
 2. Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC Gościno, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

TERMIN ODPOWIEDZI:

 1. Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014.1628- j.t.).

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego. Wzór wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego.

27 KBPobierz