Przejdź do treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZGŁOSZENIE ZGONU

WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
  2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
  3. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.
OPŁATY:
Zwolnione z opłaty.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:
Urząd Stanu Cywilnego Gościno

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.
TRYB ODWOŁAWCZY
:
Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC Gościno przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:
1.    Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
2.    Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
3.    Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. Z 2011r. Nr 118, poz. 687 z póżn. zm.), tj.:

1) pozostały małżonek(ka)
2) krewni zstępni,
3) krewni wstępni,
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014.1628- j.t.).