Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZGŁOSZENIE ZGONU

WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
  2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
  3. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.
OPŁATY:
Zwolnione z opłaty.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:
Urząd Stanu Cywilnego Gościno

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.
TRYB ODWOŁAWCZY
:
Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC Gościno przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:
1.    Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
2.    Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
3.    Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. Z 2011r. Nr 118, poz. 687 z póżn. zm.), tj.:

1) pozostały małżonek(ka)
2) krewni zstępni,
3) krewni wstępni,
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014.1628- j.t.).