Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. OBSŁUGI RADY I KOMISJI

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY

DS. OBSŁUGI RADY I KOMISJI,

SPRAWY KANCELARYJNE GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Inspektor : Małgorzata Trzcińska


tel/fax (0-94) 351 25 03 wew. 394

e-mail: radagminy@goscino.com.pl

pokój nr  2

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw obsługi Rady i Komisji oraz bhp należy:  

1.       Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady, jej komisji oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:

a)       przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady Rady i jej komisji,

b)       przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy oraz prowadzenie rejestru tych uchwał,

c)       przekazywanie za pośrednictwem Sekretariatu korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,

d)       przygotowanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,

e)       podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji Rady, jej komisji,

f)         protokołowanie sesji Rady oraz posiedzeń jej komisji

g)       prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

h)       organizowanie szkoleń radnych.

3.       Obsługa techniczno-kancelaryjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych