Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE - OŚR.6162.1.2021

Gościno, dnia 08.11.2021 r.

OŚR.6162.1.2021

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzania Lasu stanowiącego własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Gościno

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1275 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

„Uproszczonego Planu Urządzania Lasu stanowiącego własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Gościno w obrębach: Ząbrowo, Ołużna, Pławęcino, Jarogniew, Mołtowo, Pobłocie Małe, Robuń, Dargocice, Wierzbka Dolna i Miasto Gościno na okres 01.01.2021 r. do 31.12.2030 r.,"

Projekt przedmiotowego Planu Urządzenia Lasu wyłożono do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie, pokój nr 12 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Zaznacza się, że Uproszczony Plan Urządzania Lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego, zgodnie z art. 24 ust, 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.
Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2021 r. (liczy się data wpływu pisma).
Organem właściwym w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków jest Starosta Kołobrzeski.
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu http://bip.goscino.com.pl  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gościnie oraz przekazano Sołtysom celem zapoznania mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


OBWIESZCZENIE

413 KBPobierzPodgląd pliku