Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, że na terenie Gminy Gościno  funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -  PSZOK, zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej (naprzeciwko Mleczarni Gościno). Punkt PSZOK otwarty jest w każdą środę od godziny 1000 do 1800 oraz w  sobotę w godzinach od 900 do 1400 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  Zapraszamy!

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gościnie, zwanego dalej PSZO, znajdującego się w Gościnie przy drodze wojewódzkiej (naprzeciwko Mleczarni Gościno, między ul. Lipową a ul. Kolejową).
2. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Operatorem PSZOK jest Urząd Miejski w Gościnie z siedzibą przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58.

§ 3

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest w środę od godziny 1000 do 1800 oraz w  soboty w godzinach od 900 do 1400 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4

1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane będą w ramach wnoszonej do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, odpady pochodzące
z gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie gminy Gościno:
a) makulatura (papier i tektura),
b) tworzywa sztuczne,
c) opakowania wielomateriałowe,
d) metale,
e) szkło opakowaniowe,
f) odpady ulegające biodegradacji z wyjątkiem odpadów spożywczych i kuchennych,
g) odpady zielone,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) odpady wielkogabarytowe,
j) odpady niebezpieczne (m.in. chemikalia, opakowania po farbach i lakierach),
k) przeterminowane leki,
l) zużyte opony w ilości niewskazującej na ich pochodzenie z działalności gospodarczej lub rolniczej (Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Można oddać  maksymalnie 4 opony z jednej nieruchomości na pół roku)
m) zużyte baterie i akumulatory,
n) odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie w ilości nieprzekraczającej 1 m3 z jednej nieruchomości w ciągu roku.
2. Odpady komunalne, o których mowa w pjt. lit. a) - n) przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie w każdej ilości.
3. odpady komunalne, o których mowa w pkt. 3 lit. n) przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie w ilości do 1 m 3  na gospodarstwo domowe rocznie.

§ 5

1. Odpady dostarczone do Punktu powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone.

§ 6

1. Odpady opakowaniowe i odpady ulegające biodegradacji przyjmowane będą w workach foliowych o poj. od 60 l do 120 l. Odpady te należy wysypywać z worków do właściwego, oznakowanego kontenera.

§ 7

1. Odpady wymagające opakowania:
a) opakowania po farbach, lakierach,
b) opakowania po substancjach niebezpiecznych (w tym areozole),
powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

§ 8

1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady takie jak:
a) materiały zawierające azbest,
b) części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, części karoserii itp.)
c) odpady niebezpieczne (chemikalia, opakowania po farbach i lakierach) w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej - tj. wszelkie odpady
w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzyniach),
d) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstw domowych (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady,
sole chemiczne, odczynniki chemiczne) - zwłaszcza w dużych ilościach
e) odpady nieoznaczone - bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet)
f) odpady rolnicze
g) odpady w cieknących opakowaniach
h) okna plastikowe
i) butle gazowe
j) papa
k) niesegregowane,  zmieszane odpady komunalne.
2. Odpady, które nie kwalifikują się do przyjęcia do PSZOK, można odpłatnie przekazać do najbliższej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadami Komunalnymi zgodnie z obowiązującym cennikiem w zakładzie.

§ 9

1. Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Gościno, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszą opłaty do gminy.
Uwaga: Każde przyjęcie odpadów będzie weryfikowane z ewidencją złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 10

1. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK jest zobowiązana do:
a) okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość , np dowodu osobistego,
b) w przypadku zlecenia usługi transportu osobie trzeciej do przedłożenia pracownikowi PSZOK pisemnego upoważnienia wystawionego przez osobę, która złożyła w Urzędzie Miejskim w Gościnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do transportu odpadów, zawierającego również o źródle ich pochodzenia.
c) podania adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady,

§ 11

1. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
a) papier i tektura (w tym opakowania);
b) odpady ulegające biodegradacji.
c) metale (w tym opakowania);
d) opakowania ze szkła kolorowego;
e) opakowania ze szkła bezbarwnego;

§ 12

1. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do pracownika obsługi PSZOK celem weryfikacji odpadów oraz wskazania miejsca ich rozładunku. Obowiązkiem osoby dostarczającej odpady jest ich umieszczenie we wskazanym przez pracownika miejscu (pojemnik lub kontener).
2. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
3. W przypadku dostarczenia odpadów w formie nieposegregowanej, dostarczający odpady jest zobowiązany do ich posortowania w PSZOK. W przypadku odmowy obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów.

§ 13

1. Pracownik Punktu ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie lub z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi bądź środowisku naturalnemu.
2. PSZOK nie przyjmuje odpadów w ilości o charakterystyce wskazującej na pochodzenie z innego źródła, niż gospodarstwa domowe(w tym gospodarstwa rolne).

§ 14

1. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu, na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

§ 15

1. Operator PSZOK prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.