Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Punktem zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Ul. Lipowa 13 A w Gościnie. Otwarty w każdą środę od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 9:00 do 14:00.

Podmiotem odbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest: Elektrorecykling sp. z o.o. Sękowo 59 , 64-300 Nowy Tomyśl

Art.34.[Zakaz mieszania zużytego sprzętu z innymi odpadami]
Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.
Art.35.[Zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu]
1.Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:
1) dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), wynoszącej co najmniej 400 m2poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;
2) prowadzącym zakład przetwarzania;
3) odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (T.j: Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.).
2.Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

USTAWA z dnia 11września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1466 z późn. zm.)