Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Gościno, dnia 06 listopada 2019r.

CP.B.6733.009.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt 6, 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z pózn. zm.)

Burmistrz Gościna

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04 listopada 2019r. wydana została decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami 15kV i 0,4kV oraz budową linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia obiektu usług turystycznych na działce nr 48, obręb Robuń, na działkach nr 237, 248, 48, 47/11, 47/12, 51, 52,1 obręb Robuń, Gościno (obszar wiejski).

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Gościna w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 06 listopada 2019 r. do 21 listopada 2019 r.). Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Ww decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się w Urzędzie Miejskim w Gościnie przy ul. IV Dywizji WP 58, pokój 12.

OBWIESZCZENIE

293 KBPobierz