Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

   


Gościno, 2019-09-06

Zamawiający:
Gmina Gościno

ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/KOLEKTORY - GOŚCINO/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami poprzez budowę i przebudowę kolektorów kanalizacji deszczowej wraz z separatorami w miejscowości Gościno"

numer ogłoszenia: 590616-N-2019 z dnia 28.08.2019r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

PYTANIA z dnia 05.09.2019r.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu w:
- Rozdziale V. Warunki udziału w postępowaniu w pkt1:
tj."1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.00,00 zł"

Na zapis o brzemieniu
tj."1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400.00,00 zł"

- Rozdziale XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem".
"1. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie".

Na zapis o brzmieniu
"1. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie".

Ponadto wnioskujemy o:
Zmianę zapisu w załączniku do SIWZ tj. projekcie umowy:

§9 o treści:
Pkt 2) może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1,w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w wykonywaniu prac określonych w harmonogramie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, oraz w przypadku zwłoki w usunięciu wad lub błędów stwierdzonych przy odbiorze za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do dnia wskazanego na usunięcie wad lub błędów

na zapis o brzemieniu:
Pkt 2) może naliczyć karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1,w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w wykonywaniu prac określonych w harmonogramie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, oraz w przypadku zwłoki w usunięciu wad lub błędów stwierdzonych przy odbiorze za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do dnia wskazanego na usunięcie wad lub błędów

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że powyższy wniosek wykonawcy przekracza normę określoną przepisem art. 38 ust. 1 ustawy, dotyczącą uprawnienia wykonawcy do uzyskania wyjaśnień treści SIWZ.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów  w SIWZ ani też w załącznikach do SIWZ w  zakresie wnioskowanym przez wykonawcę.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki