Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2019-07-19

Zamawiający:
Gmina Gościno


Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/OGRODOWA - GOŚCINO/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Budowa drogi gminnej, ulicy Ogrodowej w Gościnie, celem poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz skomunikowania ulicy z nowo wybudowaną obwodnicą Gościna w drodze wojewódzkiej nr 162"

numer ogłoszenia: 571854 - N - 2019 z dnia 10.07.2019r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie prowadzone pod nr post.: B/OGRODOWA - GOŚCINO/2019

PYTANIE z dnia 19.07.2019r.

Pytanie nr 1:
Według obliczeń Wykonawcy do wykonania studni  betonowych dn 1200mm jest: D2-D3-D4-D5-D5.1-D6-D7-D8-D9-D10-D11-D12-D13-D14-D15-D16-D17-D18-D1w tym D18 i D19 jako istniejące do przebudowy co daje razem 19 szt studni nowych. Di1 - istniejąca studnia, natomiast w przedmiarze jest 21 szt studni 1200mm oraz studnia wpadowa dn 1200mm, proszę o wskazanie gdzie znajduje się studnia wpadowa dn1200mm oraz ile studni należy przyjąć do wyceny?

Pytanie nr 2:
Według obliczeń Wykonawcy (zgodnie z profilem i PZT) długość sieci PCV 500mm to L=30,5m, natomiast w przedmiarze jest PCV 500mm L=142,1m, jaka należy przyjąć długość sieci PCV 500mm do wyceny
Odpowiedzi na pytanie nr 1 i 2:
Studnie betonowe dn 1200 i przekroje rurociągu deszczowego należy wycenić zgodnie z załączonymi rysunkami DWG (KD i profil), studnia wpadowa jest istniejąca studnie zaznaczona jako  Di1.

Pytanie nr 3:
Jak należy włączyć jedno przyłącze PCV 160mm do projektowanej sieci za pomocą studni czy trójnika?
Odpowiedź:
Włączeń przyłączy  dn160mm należy dokonać w zależności do sytuacji w terenie: albo trójnik albo do studni; długość przyłącza do granicy działki.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki