Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Gościno, dnia 07 maja 2019r.

CP.B.6733.004.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

Burmistrz Gościna

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 maja 2019r. wydana została zmiana decyzji nr 11/2013 z dnia 19 sierpnia 2013r. (akta sprawy: CP.B.6733.009.2013), wydanej przez Burmistrza Gościna ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na:

przebudowie kanalizacji deszczowej z separatorem, działka nr 225/4, 224, 227, obręb Miasto Gościno, działka nr 232, obręb Gościno-Dwór.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Gościna w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 09 maja 2019r. do 24 maja 2019r.). Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Ww decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się w Urzędzie Miejskim w Gościnie przy ul. IV Dywizji WP 58, pokój 12.

OBWIESZCZENIE

280 KBPobierz