Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Gościno, dnia 10 kwietnia 2019r.

CP.B.6733.004.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)
Burmistrz Gościna zawiadamia, że w dniu 05 kwietnia 2019r. na wniosek Gminy Gościno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania::

zmiany decyzji nr 11/2013 z dnia 19 sierpnia 2013r. (akta sprawy: CP.B.6733.009.2013), wydanej przez Burmistrza Gościna ustalającej lokalizację celu publicznego polegającą na przebudowie kanalizacji deszczowej z separatorem, działka nr 225/4, 224, 227, obręb Miasto Gościno, działka nr 232, obręb Gościno-Dwór, w części zmiany ustaleń dotyczących warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego.

Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego można zapoznać się w siedzibie Referatu Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji WP 58, pokój 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500.

Wnioski i zastrzeżenia można składać w godzinach pracy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gościnie w terminie 7 dni od dnia podania w/w obwieszczenia do publicznej wiadomości.

OBWIESZCZENIE

271 KBPobierz