Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Gościno, dnia 28 marca 2019r.

CP.B.6733.009.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)

Burmistrz Gościna

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 marca 2019r. wydane zostało postanowienie do decyzji nr 012/2018 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kolektora kanalizacji deszczowej od ulicy Torowej do rzeki Gościanki, na działkach nr 361, 427, 339, 256/1, 255/3, 255/5, 255/7, 975/3, 975/5, 946/11, 946/9, 225/10, 247, 227, obręb Miasto Gościno, Gościno (miasto) i działka nr 232 obręb Gościno-Dwór, w ramach realizacji projektu pn. „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami poprzez budowę i przebudowę kolektorów kanalizacji deszczowej wraz z separatorami w miejscowości Gościno”.

Od niniejszego postanowienia służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Gościna w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do postanowienia, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Ww postanowienie wraz z aktami sprawy znajduje się w Referacie Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji WP 58, pokój 12.

OBWIESZCZENIE

327 KBPobierz