Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE - OŚR.6220.23.2018

Gościno, dnia 09.01.2019 r.

OŚR.6220.23.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm) , stosownie do art. 33 ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

informację, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 479/1, obręb 0084 Miasto Gościno, gmina Gościno, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie."

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gościna.

Postępowanie prowadzone jest w porozumieniu z RDOŚ w Szczecinie oraz PPIS w Kołobrzegu, a także PGW Wody Polskie w Szczecinie.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gościnie, pokój nr 5 lub w sekretariacie Urzędu. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia tj. do 09.01.2019 r.

Burmistrz Gościna jest właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków. Uwagi mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893).
Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

OBWIESZCZENIE

344 KBPobierz