Przejdź do treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMUNIKAT

Dnia 20 grudnia 2018 roku o godz. 1200  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Gościnie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag przez radnych do treści protokołu z poprzedniej sesji. Przyjęcie protokołu z III  Sesji Rady Miejskiej w Gościnie.
 4. Uroczyste wręczenie nagrody.
 5. Autopoprawka Nr 1/2018 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gościno na rok 2019.
 6.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • uchwalenia budżetu Gminy Gościno na rok 2019 (druk nr 12).
 1.  Autopoprawka Nr 2/2018 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościno na lata 2019 - 2025.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościno na lata 2019 - 2025 (druk nr 13),
 • przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019”(druk nr 14),
 • uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”(druk nr 15),
 • uchwalenia Programu współpracy Gminy Gościno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (druk nr 16),
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 17).
 1. Sprawozdanie Burmistrza Gościna o pracy w okresie międzysesyjnym.
 2. Dyskusja i wolne informacje.
 3. Zakończenie posiedzenia.

        Transmisja obrazu i dźwięku na stronie:
             bip.goscino.com.pl


Zapis archiwalny: https://www.youtube.com/channel/UCT8AwWLNbI_rJc2Xbn1WzUw

Projekty uchwał - IV Sesja Rady Miejskiej w Gościnie

6.4 MBPobierz