Przejdź do treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

Gościno, dnia 5 grudnia 2018r.

CP.B.6733.009.2018

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) Burmistrz Gościna zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Gminy Gościno w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

budowie kolektora kanalizacji deszczowej od ulicy Torowej do rzeki Gościanki na działkach nr 361, 427, 339, 256/1, 255/3, 255/5, 255/7, 975/3, 975/5, 946/11, 946/9, 225/10, 247, 227 obręb Miasto Gościno, Gościno (miasto) oraz działka nr 232 obręb Gościno Dwór, w ramach realizacji projektu pn. „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami poprzez budowę i przebudowę kolektorów kanalizacji deszczowej wraz separatorami w miejscowości Gościno”

Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego można zapoznać się w siedzibie Referatu Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji WP 58, pokój 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500.

Wnioski i zastrzeżenia można składać w godzinach pracy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gościnie w terminie 3 dni od dnia podania w/w obwieszczenia do publicznej wiadomości.

OBWIESZCZENIE

312 KBPobierz