Przejdź do treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

PFiŚ/3/2018 - Gościno, 2018-11-09

Gościno, 2018-11-09

Zamawiający
Gmina Gościno

Do wszystkich Wykonawców

Nr postępowania: PFiŚ/3/2018
numer ogłoszenia w BZP: 633940 - N - 2018 z dnia 09.10.2018r.

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie; Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z  terenu gminy Gościno (numer ogłoszenia BZP: 633940 - N - 2018 z dnia 09.10.2018r.).

Burmistrz Gościna, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informuje, że w dniu 09.11.2018r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowania prowadzonym pod nr: PFiŚ/3/2018

W przedmiotowym postępowaniu w terminie przewidzianym do składania ofert złożono 2 oferty.

Zamawiający dokonał wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez: ATF sp. z o.o., Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec

Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała następująca liczbę punktów, w poszczególnych kryteriach:
1.    cena oferty - 60 pkt
2.    zatrudnienie - 20 pkt
3.    akcja promocyjna - 20 pkt
Oferta uzyskała łącznie 100 punktów.

Oferta złożona przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg uzyskała następująca liczbę punktów, w poszczególnych kryteriach:
1.    cena oferty - 57,55 pkt
2.    zatrudnienie - 20 pkt
3.    akcja promocyjna - 20 pkt
Oferta uzyskała łącznie  97,55 punktów.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki

Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu - czytaj całość

64 KBPobierz