Przejdź do treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

STAROSTA KOŁOBRZESKI
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg

Kołobrzeg dnia, 31 października 2018 r.

B.6740.00488.2018

Zgodnie z art. 49 w związku z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257; z późn. zm.) w przypadku zawiadomienia poprzez publiczne obwieszczenie w przypadku udziału wielu stron w postępowaniu organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, decyzja jest w takim przypadku skuteczna wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób;

Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 31 października 2018 r. na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę polegającego na::

budowę obiektu liniowego - linii kablowej 0,4 i 15 kV i linii napowietrznej 15 kV wraz z budową trzech stanowisk słupowych oraz rozbiórką fragmentu istniejącej linii napowietrznej 15 kV nr 50585 i 50584 w miejscowości Pobłocie Małe, Robuń i Myślino; działka numer 11/12, 11/13, 13, 15, 34, 38, 40/14, 43/5, 44, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, obręb Pobłocie Małe; działka numer 129/3, 307, 309, obręb Robuń; działka numer 124, obręb Myślino; gmina Gościno;

Informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6 w pokój 29 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

OBWIESZCZENIE

61 KBPobierz