Przejdź do treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr  226/2018
Burmistrza Gościna
z dnia 21 września 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia  8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym oraz w oparciu o treść Uchwały Nr VII/56/07 Rady Gminy Gościno z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gościno zarządzam, co następuje:

    § 1.1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Gościnie w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
    2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców gminy Gościno do projektu ww. uchwały.
    3. Konsultacje przeprowadzone są z inicjatywy Burmistrza Gościna.

    § 2.1. Konsultacje społeczne, o których mowa w §1 skierowane są do wszystkich mieszkańców gminy Gościno oraz obejmują swoim obszarem gminę Gościno.
    2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie gminy Gościno, uprawnione do głosowania.   
   
    § 3. Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych ustala się na okres od 21 września 2018r. do 11 października 2018r.
   
    § 4.1.Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie badania opinii mieszkańców gminy Gościno poprzez umieszczenie projektu statutu na stronie internetowej gminy Gościno pod adresem: www.goscino.com.pl oraz w BIP http://bip.goscino.com.pl wraz z formularzem umożliwiającym wyrażenie opinii.
2. Wypełnione formularze umożliwiając wyrażenie opinii:
1)   składa się w Urzędzie Miejskim w Gościnie (pok. nr 8, I piętro)
2)   wysyła na adres e:mail: radagminy@goscino.com.pl .
3. Formularz umożliwiający wyrażenie opinii stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy Gościno.

    § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy Gościno.

Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki

Projekt ww. uchwały w sprawie inicjatywy uchwałodawczej

67 KBPobierz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 226/2018

26 KBPobierz

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektów Gminy Gościno

398 KBPobierz