Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/DOWOZY/GOŚCINO - Gościno, 2018-08-29

Gościno, 2018-08-29

Zamawiający
Gmina Gościno

Do wszystkich Wykonawców

Nr postępowania: B/DOWOZY/GOŚCINO
numer ogłoszenia w BZP: 605644 - N - 2018 z dnia 17.08.2018r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Zamawiający, Gmina Gościno, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi "Dowóz uczniów do szkół gminnych w roku szkolnym 2018/2019 oraz w roku szkolnym 2019/2020", Zamawiający dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej:

I.
oferty złożonej przez: 
Arriva Bus Transport Polska sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń
Oferta uzyskała łącznie 100 pkt:
- w kryterium ceny - 100 pkt

III. W przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

IV. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt 1a) Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki

Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu - czytaj całość

266 KBPobierz