Przejdź do treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

10.04.2018r. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko pracy - pracownika socjalnego

Gościno, dnia 10.04.2018r.

GOPS.110.1.2018.AS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno

ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko pracy - pracownika socjalnego

I.  Wymaganie niezbędne:
1)  obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni  praw publicznych,
3) niekaralność,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w  stanowisku,
5) nieposzlakowana opinia,
6) prawo jazdy kat. B
7) spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków odnośnie wykształcenia:
a) ukończenie studiów wyższych  na kierunku praca socjalna,
b) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
8) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
9) znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.
II.   Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność obsługi komputera,
2.    umiejętność pracy w zespole,
3.    znajomość regulacji prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych, przeciwdziałania bezrobociu, uprawnień osób niepełnosprawnych, przepisów o ochronie danych osobowych,
4.    preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
5.    solidność, rzetelność, dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnej pracy,
6.    umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność,
7.    prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.
III. Zadania pracownika zatrudnionego na powyższym stanowisku
1. rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych oraz wnioskowanie na tej podstawie o pomoc dla zainteresowanych,
3. prowadzenie indywidualnej pracy socjalnej w oparciu o „kontrakt socjalny”,
4. prowadzenie środowiskowej pracy socjalnej,
5. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń lub usług Ośrodka,
6. informowanie o możliwościach korzystania z pomocy, a także kontaktowanie podopiecznych Ośrodka z odpowiednimi placówkami, instytucjami i organizacjami,
7.  pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin,
9. inicjowanie nowych form pracy i pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie dokumentacji środowisk objętych pomocą i realizowanych zadań,
10. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
11. opracowywanie i przedkładanie danych właściwym komórkom organizacyjnym, w celach analitycznych i statystycznych,
12. przygotowywanie wyjaśnień na interwencje klientów Ośrodka,

IV. Wymagane dokumenty:
1. CV oraz list motywacyjny,
2. Dokumenty poświadczające wykształcenie,
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*)
4. Oświadczenie o niekaralności*)
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych*),
6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 *) druki dostępne w załączniku do niniejszego ogłoszenia

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z póź.zm./.

Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” należy składać osobiście w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie pok. nr 7 lub przesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66
78-120 Gościno


Termin składania dokumentów upływa dnia 25.04.2018r.  roku o godz. 12:00

Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  www.bip.goscino.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Stasiewicz

Ogłoszenie

37 KBPobierz

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*

39 KBPobierz

Oświadczenie o niekaralności*

34 KBPobierz

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych*

43 KBPobierz