Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

10.04.2018r. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko pracy - pracownika socjalnego

Gościno, dnia 10.04.2018r.

GOPS.110.1.2018.AS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno

ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko pracy - pracownika socjalnego

I.  Wymaganie niezbędne:
1)  obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni  praw publicznych,
3) niekaralność,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w  stanowisku,
5) nieposzlakowana opinia,
6) prawo jazdy kat. B
7) spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków odnośnie wykształcenia:
a) ukończenie studiów wyższych  na kierunku praca socjalna,
b) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
8) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
9) znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.
II.   Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność obsługi komputera,
2.    umiejętność pracy w zespole,
3.    znajomość regulacji prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych, przeciwdziałania bezrobociu, uprawnień osób niepełnosprawnych, przepisów o ochronie danych osobowych,
4.    preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
5.    solidność, rzetelność, dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnej pracy,
6.    umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność,
7.    prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.
III. Zadania pracownika zatrudnionego na powyższym stanowisku
1. rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych oraz wnioskowanie na tej podstawie o pomoc dla zainteresowanych,
3. prowadzenie indywidualnej pracy socjalnej w oparciu o „kontrakt socjalny”,
4. prowadzenie środowiskowej pracy socjalnej,
5. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń lub usług Ośrodka,
6. informowanie o możliwościach korzystania z pomocy, a także kontaktowanie podopiecznych Ośrodka z odpowiednimi placówkami, instytucjami i organizacjami,
7.  pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin,
9. inicjowanie nowych form pracy i pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie dokumentacji środowisk objętych pomocą i realizowanych zadań,
10. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
11. opracowywanie i przedkładanie danych właściwym komórkom organizacyjnym, w celach analitycznych i statystycznych,
12. przygotowywanie wyjaśnień na interwencje klientów Ośrodka,

IV. Wymagane dokumenty:
1. CV oraz list motywacyjny,
2. Dokumenty poświadczające wykształcenie,
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*)
4. Oświadczenie o niekaralności*)
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych*),
6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 *) druki dostępne w załączniku do niniejszego ogłoszenia

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z póź.zm./.

Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” należy składać osobiście w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie pok. nr 7 lub przesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66
78-120 Gościno


Termin składania dokumentów upływa dnia 25.04.2018r.  roku o godz. 12:00

Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  www.bip.goscino.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Stasiewicz

Ogłoszenie

37 KBPobierz

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*

39 KBPobierz

Oświadczenie o niekaralności*

34 KBPobierz

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych*

43 KBPobierz