Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

PFiŚ/1/2018 - Gościno, 2018-01-22

Gościno, 2018-01-22

Zamawiający
Gmina Gościno

Nr postępowania: PFiŚ/1/2018
numer ogłoszenia w BZP 503214-N-2018 z dnia 2018-01-09 r.

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Gościno"

Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez:
Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp.  z o.o. w Kołobrzegu

ul. 6 Dywizji Piechoty 60
78-100 Kołobrzeg

W przedmiotowym postępowaniu w terminie przewidzianym do składania ofert złożono 1 ofertę.
Wykluczono 0 wykonawców. Odrzucono 0 ofert.

Kierownik Zmawiającego
Burmistrz Gościna Marian Sieradzki

Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu - czytaj całość

36 KBPobierz