Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/CENTRUM PRZESIADKOWE - GOŚCINO/2017 - Gościno, 2018-01-22

Gościno, 2018-01-22

Zamawiający
Gmina Gościno

Nr postępowania: B/CENTRUM PRZESIADKOWE - GOŚCINO/2017
numer ogłoszenia w BZP 624538-N-2017 z dnia 2017-11-29 r.

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

W postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

"Budowa i wyposażenie obiektu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego tj. multimedialnego i multimodalnego centrum przesiadkowego wraz z centrum usług informatycznych i komunikacyjnych"

Burmistrz Gościna, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informuje, że w dniu 22.01.2018r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowania prowadzonym pod nr: B/CENTRUM PRZESIADKOWE - GOŚCINO/2017

W przedmiotowym postępowaniu w terminie przewidzianym do składania ofert złożono 1 ofertę.
Zamawiający dokonał wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez:

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

Kierownik Zmawiającego
Burmistrz Gościna Marian Sieradzki

Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu - czytaj całość

110 KBPobierz