Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Gościno, dnia 05 października 2017r.

CP.B.6733.008.2017

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

Burmistrz Gościna

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05 października 2017r. wydana została decyzja nr 008/2017 zmieniająca decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr 002/2016 z dnia 12 maja 2016r. dotyczącą:

budowy trzech stacji transformatorowych liniowych typu STS, budowa linii kablowych 15 kV i napowietrznych 15 kV, budowa linii napowietrznych 0,4 kV w oparciu o przewody izolowane samonośne typu AsXSn, wymiana istniejących przyłączy napowietrznych na kablowe z wyniesieniem pomiarów do projektowanych złącz kablowo pomiarowych, demontaż istniejącej stacji transformatorowej STS i stacji wieżowej, na działkach nr 11/13, 32/1, 38, 43/5, 44, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68 obręb Pobłocie Małe, 129/3, 307, 309, obręb Robuń, 124 obręb Myślino, Gościno (obszar wiejski) w zakresie zmiany przedmiotu decyzji oraz załącznika graficznego.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Gościna w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 06 października 2017r. do 23 października 2017r.).
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Ww decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się w Referacie Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji WP 58, pokój 12.

OBWIESZCZENIE

39 KBPobierz