Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Gościno, dnia 05 października 2017r.

CP.B.6733.008.2017

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

Burmistrz Gościna

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05 października 2017r. wydana została decyzja nr 008/2017 zmieniająca decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr 002/2016 z dnia 12 maja 2016r. dotyczącą:

budowy trzech stacji transformatorowych liniowych typu STS, budowa linii kablowych 15 kV i napowietrznych 15 kV, budowa linii napowietrznych 0,4 kV w oparciu o przewody izolowane samonośne typu AsXSn, wymiana istniejących przyłączy napowietrznych na kablowe z wyniesieniem pomiarów do projektowanych złącz kablowo pomiarowych, demontaż istniejącej stacji transformatorowej STS i stacji wieżowej, na działkach nr 11/13, 32/1, 38, 43/5, 44, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68 obręb Pobłocie Małe, 129/3, 307, 309, obręb Robuń, 124 obręb Myślino, Gościno (obszar wiejski) w zakresie zmiany przedmiotu decyzji oraz załącznika graficznego.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Gościna w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 06 października 2017r. do 23 października 2017r.).
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Ww decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się w Referacie Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji WP 58, pokój 12.

OBWIESZCZENIE

39 KBPobierz