Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

        


Gościno, dnia 07.08.2017 r.

znak: BFE 042


OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),

podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gościno na lata 2017-2023,

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Gościna wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Szczecinie z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gościno na lata 2017-2023.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w piśmie znak: WOPN-OS.410.211.2017.MK z dnia 07.08.2017 r.  uznał, że dla opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gościno na lata 2017-2023 nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Szczecinie w piśmie z dnia 19 lipca 2017 r. znak sprawy NZNS.7040.1.53.2017 również wyraził opinię, że dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gościno na lata 2017-2023 nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gościno na lata 2017-2023 nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gościnie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu. z

 Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki

47 KBPobierzPodgląd pliku