Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

        


Gościno, dnia 07.08.2017 r.

znak: BFE 042


OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),

podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gościno na lata 2017-2023,

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Gościna wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Szczecinie z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gościno na lata 2017-2023.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w piśmie znak: WOPN-OS.410.211.2017.MK z dnia 07.08.2017 r.  uznał, że dla opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gościno na lata 2017-2023 nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Szczecinie w piśmie z dnia 19 lipca 2017 r. znak sprawy NZNS.7040.1.53.2017 również wyraził opinię, że dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gościno na lata 2017-2023 nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gościno na lata 2017-2023 nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gościnie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu. z

 Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki

47 KBPobierz