Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/PSZOK - GOŚCINO/2017 - Gościno, 2017-08-11

Gościno, 2017-08-11

Zamawiający
Gmina Gościno

Nr postępowania: B/PSZOK - GOŚCINO/2017
numer ogłoszenia w BZP 544219-N-2017 z dnia 2017-07-04 r.

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

"Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gościnie"

Burmistrz Gościna, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informuje, że w dniu 11.08.2017r. dokonał rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie oznaczone numerem B/PSZOK - GOŚCINO/2017

W przedmiotowym postępowaniu w terminie przewidzianym do składania ofert złożono 2 oferty.

Zamawiający dokonał wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez

Konsorcjum Firm: Lider: ZŁOMPOL PL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Żyzna 11"L", 42-202 Częstochowa
Partner:
Przedsiębiorstwo Odbioru Surowców Wtórnych  "ZŁOMPOL" Jończyk, Nowak sp.j., ul. Żyzna 11"L", 42-202 Częstochowa

Kierownik Zmawiającego
Burmistrz Gościna Marian Sieradzki

Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu - czytaj całość

36 KBPobierz