Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - B/CENTRUM KRYZYSOWE/2017

Gościno, 2017-08-07

Zamawiający:
Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do wszystkich Wykonawców

Nr postępowania: B/CENTRUM KRYZYSOWE/2017

numer ogłoszenia w BZP: 550657 - N - 2017 z dnia 2017-07-14


ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie 

budowa Budynku Centrum Kryzysowego, ul. Jagodowa w Gościnie, dz. nr 1012, obręb Miasto Gościno, wraz z infrastruktura techniczną

UZASADNIENIE PRAWNE

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
ja przetargowa stwierdziła, że złożona oferta nie jest też zabezpieczona wymaganym wadium wniesionym przez Wykonawcę w innej formie niż pieniądze.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 1.000.000 zł brutto.
W niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę, a podana przez wykonawcę kwota znacznie przewyższa, jaka zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z informacją z otwarcia ofert z dnia 02.08.2017r., zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, cena najkorzystniejszej oferty: Przedsiębiorstwa Budowlano-Inżynieryjnego GRAND - Kazimierz Ligus, Białogard wynosi: 1.989.145,00 zł.

Mając na uwadze fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty zaplanowanej na sfinasowanie przedmiotowego zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej zachodzi konieczność unieważnienia niniejszego postępowania.

Kierownik Zamawiający
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki

Unieważnienie

339 KBPobierz