Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - B/CENTRUM KRYZYSOWE/2017

Gościno, 2017-08-07

Zamawiający:
Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do wszystkich Wykonawców

Nr postępowania: B/CENTRUM KRYZYSOWE/2017

numer ogłoszenia w BZP: 550657 - N - 2017 z dnia 2017-07-14


ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie 

budowa Budynku Centrum Kryzysowego, ul. Jagodowa w Gościnie, dz. nr 1012, obręb Miasto Gościno, wraz z infrastruktura techniczną

UZASADNIENIE PRAWNE

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
ja przetargowa stwierdziła, że złożona oferta nie jest też zabezpieczona wymaganym wadium wniesionym przez Wykonawcę w innej formie niż pieniądze.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 1.000.000 zł brutto.
W niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę, a podana przez wykonawcę kwota znacznie przewyższa, jaka zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z informacją z otwarcia ofert z dnia 02.08.2017r., zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, cena najkorzystniejszej oferty: Przedsiębiorstwa Budowlano-Inżynieryjnego GRAND - Kazimierz Ligus, Białogard wynosi: 1.989.145,00 zł.

Mając na uwadze fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty zaplanowanej na sfinasowanie przedmiotowego zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej zachodzi konieczność unieważnienia niniejszego postępowania.

Kierownik Zamawiający
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki

Unieważnienie

339 KBPobierz