Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne na rok szk 2017/2018

Urząd Miejski w Gościnie informuje, że można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego, udzielanej w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Gościnie pok. 9, w terminie do 15 września.

Informacji na temat stypendium szkolnego udziela inspektor Wanda Milas- pok. 9, tel 943513392

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. Poz.1943 t.j. z późn. zm.),

Wniosek o stypendium szkolne 2017/2018

65 KBPobierz

Wniosek o zasiłek szkolny 2017/2018

32 KBPobierz