Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

Gościno, dnia 08 marca 2017r.

CP.B.6733.002.2017

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO


Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)( w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Burmistrz Gościna zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na:

budowę gazociągu ŚR/C PE de 90 w Gościnie, ul. Ogrodowa, Kwiatowa, Różana; dz. nr 588/1, 589/1, 579/10, 579/14, 579/13, 579/15, 578/1, 580/3, 579/11, 590/19, 568/15, 568/17, 568/19 obręb Miasto Gościno, Gościno (miasto).

Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego można zapoznać się w siedzibie Referatu Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji WP 58, pokój 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500.

Wnioski i zastrzeżenia można składać w godzinach pracy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gościnie w terminie 3 dni od dnia podania w/w obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Sekretarz Gminy
Teresa Bleczyc

OBWIESZCZENIE

35 KBPobierz