Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

Gościno, dnia 08 marca 2017r.

CP.B.6733.002.2017

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO


Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)( w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Burmistrz Gościna zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na:

budowę gazociągu ŚR/C PE de 90 w Gościnie, ul. Ogrodowa, Kwiatowa, Różana; dz. nr 588/1, 589/1, 579/10, 579/14, 579/13, 579/15, 578/1, 580/3, 579/11, 590/19, 568/15, 568/17, 568/19 obręb Miasto Gościno, Gościno (miasto).

Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego można zapoznać się w siedzibie Referatu Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji WP 58, pokój 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500.

Wnioski i zastrzeżenia można składać w godzinach pracy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gościnie w terminie 3 dni od dnia podania w/w obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Sekretarz Gminy
Teresa Bleczyc

OBWIESZCZENIE

35 KBPobierz