Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/DOWOZY/2017

           Gościno, 2016-12-02

  

Zamawiający
Gmina Gościno

Nr post.: B/DOWOZY/2017

Do wszystkich Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dowóz uczniów do szkół gminnych w roku 2017

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie - (brutto): 172.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych):
1. część I: 54.000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych)
2. część II: 16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych)
3. część III: 61.000 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych)
4. część IV: 23.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysięcy złotych)
5. część V: 18.000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)

Zestawienie ofert otwartych w dniu 30 listopada 2016r. o godz. 10:10

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna -
Marian Sieradzki

Zestawienie ofert otwartych w dniu 30 listopada 2016r. o godz. 10:10

72 KBPobierz