Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2016-11-21

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: PF/KREDYT/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Udzielenie kredytu Gminie Gościno"

numer ogłoszenia: 340141– 2016  z dnia 09.11.2016 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nr post.: PF/KREDYT/2016.

PYTANIA z dnia 18.11.2016 r.

Pytanie  nr 1:
Proszę o odpowiedź, kiedy zostanie zamieszczona na stronie Gminy uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021
Odpowiedź:
Uchwała Rady Miejskiej w Gościnie Nr XXVI/159/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. jest zamieszczona na stronie BIP UM w Gościnie. Patrz odpowiedź na pytanie 14.

Pytanie  nr 2:
Jeżeli chodzi o stawkę WIBOR, która została określona jako stawka dla depozytów trzymiesięcznych obowiązująca na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego – kwartału kalendarzowego (publikowana w internetowym serwisie Reuters o godz. 11:00 - ta stawka oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym to WIBID.
W związku z tym bardzo proszę jeszcze raz o odpowiedź, jaka to ma być stawka, gdyż istnieje wątpliwość co do podstawowego postanowienia umowy, tj. wg jakiej stopy liczyć oprocentowanie – WIBOR czy WIBID. WIBOR jest stawką oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym.
Odpowiedź:
Zamawiający prostuje i informuje wszystkich Wykonawców, że oprocentowanie należy liczyć wg. WIBOR , tj. stawką oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym.

Pytanie  nr 3:
Czy dyspozycja uruchomienia kredytu może być składana na wzorze Banku?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie  nr 4:
Czy zastrzeżenie zmiany harmonogramu spłaty rat obejmuje wydłużenie okresu kredytowania?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie  nr 5:Czy Jednostka złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 k.p.c., co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie  nr 6:
Czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa Jednostkę?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie  nr 7:
Prosimy o wykaz jednostek powiązanych kapitałowo z Jednostką ze wskazaniem numeru Regon i NIP.
Odpowiedź:
Gmina nie posiada takich jednostek.

Pytanie  nr 8:
W związku z przeznaczeniem części kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek prosimy o informację, które zobowiązania Gminy zostaną spłacone?.
Odpowiedź:
Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu za rok 2016 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 743 600 zł. W załączeniu "skan" do odpowiedzi zestawienie: Kredyty długoterminowe.

Pytanie  nr 9:
Czy Jednostka korzysta z:
a)    transakcji wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik),
b)    umów leasingu,
c)    umów podpisanych z ramach partnerstwa publiczno-prawnego,
d)    umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu MF z dnia 23.12.2010 r. w spawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa?
W przypadku odpowiedzi pozytywnej na któryś z ww. punktów, prosimy o podanie kwot zadłużenia, terminów wykupu danej wierzytelności, terminów obowiązywania umów.
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie  nr 10:
Prosimy o jednoznaczne określenie daty ostatecznej spłaty kredytu. W § III ust. 1 pkt. 1 jest wskazana data 31.12.2021 r., natomiast w § IV ust. 2 oraz § XIII ust. 9 jest data 31.10.2021 r.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że data ostatecznej spłaty kredytu to dzień 31.12.2021r., w związku z powyższym zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarska w  § III ust. 1 pkt 1 SIWZ.
Zamawiający informuje, że w dniu 18.11.2016r. udzielił już odpowiedzi na to pytanie (odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 17.11.2016r. - bip.goscino.com.pl).

Pytanie  nr 11:
Czy zmiana warunków umowy będzie możliwa w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków finansowych Zamawiającego, w szczególności w wypadku:
a)    zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ
na realizację zamówienia,
b)    pogorszenia sytuacji ekonomiczno – finansowej Zamawiającego powodującego zagrożenie terminowej spłaty kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych.
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie  nr 12:
Czy warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące:
a)    zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem
oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej,
b)    zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,
c)    zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
d)    zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie  nr 13:
Prosimy o korektę celu kredytowania. Zgodnie z Uchwałą nr XXX/177/2016 z dnia 27.10.2016 r. przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Natomiast w SIWZ jako cel kredytowania wskazano sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gościno w roku 2015.
Odpowiedź:
Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu za rok 2016 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 743 600 zł.

Pytanie  nr 14:
Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:
a)    załączniki do Uchwały w sprawie uchwalenia WPF z dnia 30.12.2015 r. (na stronie BIP dostępna jest tylko Uchwała),
b)    załączniki do Uchwały w sprawie uchwalenia WPF z dnia 24.06.2016 r. (na stronie BIP dostępna jest tylko Uchwała),
c)    opinie RIO dot. wykonania budżetu za lata 2014 – 2015,
d)    pełnych sprawozdań Rb-28S i Rb-27S wg stanu na dzień 31.12.2014 r., 31.12.2015 r. oraz 30.09.2016 r.
Odpowiedź:
Zmawiający informuje, że w dniu 18.11.2016r. udzielając odpowiedzi na pytanie nr 4 załączył opinię RIO z wykonania budżetu za rok 2015; ("skan" dokumentu do odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 17.11.2016r. - bip.goscino.com.pl).
Zamawiający poniżej wskazuje linki do stron, gdzie znajdują się dokumenty z podpunktów a) i b)
http://bip.goscino.com.pl/index.php?id=183633
http://bip.goscino.com.pl/index.php?id=175752
Zamawiający załącza "skany" dokumentów z podpunktów c) i d).

Pytanie  nr 15:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie kontrasygnaty przez Skarbnika Gminy Gościno na wekslu in blanco oraz deklaracji wekslowej?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie  nr 16:
Czy w świetle zapisów SIWZ §IV Termin wykonania zamówienia – kredyt będzie wykorzystany przez Zamawiającego w transzach do dnia 15.12.2016 r., czy jednorazowo w dniu 15.12.2016r.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że kredyt zostanie wykorzystany jednorazowo najpóźniej w dniu 15.12.2016r.

Pytanie  nr 17:
Stosownie do zapisów SIWZ §III Opis przedmiotu zamówienia - ust. 1 pkt. 1 ppkt. 1.1 oraz §3 ust. 5 i 6 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)  – prosimy o modyfikację zapisów na następujące:
§III Opis przedmiotu zamówienia - ust. 1 pkt. 1 ppkt. 1.1
„ 1.1) Należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia następującego po dniu pierwszego wykorzystania kredytu.
Naliczanie odsetek dokonuje się w miesięcznych okresach i o ich wysokościach należy poinformować Kredytobiorcę. Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne po zakończeniu kwartału kalendarzowego w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania informacji (np. pismo, fax, na adres e - mail: m.gasecka@goscino.com.pl o wysokości naliczonych odsetek, przy czym:
a)    pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia następnego po dniu, w którym dokonano pierwszej wypłaty kredytu i kończy się 31.12.2016 roku,
b)    kolejne kwartalne okresy obrachunkowe (kwartał kalendarzowy) liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,
c)    ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu;
d)    ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu.”;

§3 ust. 5 i 6 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)
„5. Należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu licząc od dnia następującego po dniu pierwszego wykorzystania kredytu.
Naliczanie odsetek dokonuje się w miesięcznych okresach i o ich wysokości informuje Kredytobiorcę w sposób określony w ust.4.
6.    Łączne odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne po zakończeniu kwartału kalendarzowego w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania od Banku informacji pisemnej o wysokości naliczonych odsetek, przy czym:
a)    pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia następnego po dniu, w którym dokonano pierwszej wypłaty kredytu i kończy się 31.12.2016 roku,
b)    kolejne kwartalne okresy obrachunkowe (kwartał kalendarzowy) liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego
c)    ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu;
d)    ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu".
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany w treści SIWZ oraz wzoru umowy i w związku z powyższym informuje wszystkich Wykonawców, że w dniu 21.11.2016r. dokonał modyfikacji tych zapisów w ww. dokumentach. Wskazane modyfikacje nie stanowią zmian istotnych SIWZ, nie powodują też konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

Pytanie  nr 18:
Stosownie do zapisów SIWZ §III Opis przedmiotu zamówienia - ust. 1 pkt. 1 ppkt. 1.2 oraz §3 ust. 7 i 10 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)  – prosimy o modyfikację zapisów na następującą:
SIWZ §III Opis przedmiotu zamówienia - ust. 1 pkt. 1 ppkt. 1.2
„1.2) Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień rzeczywistej spłaty odsetek przez Zamawiającego w terminie wynikającym z umowy, przy czym Zamawiający dokona wpłaty środków na pokrycie rat odsetkowych na podstawie pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ppkt. 1.1) na tzw. Rachunek Spłaty. Wykonawca otworzy Rachunek Spłaty celem dokonywania przez Zamawiającego wpłat na pokrycie rat odsetkowych i rat kredytu w terminach wynikających z umowy. Wykonawca będzie pobierał odsetki i raty kredytu z ww. Rachunku Spłaty bez konieczności uzyskiwania odrębnych dyspozycji Zamawiającego.”

§3 ust. 7 i 10 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)
„7. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień rzeczywistej spłaty odsetek przez Kredytobiorcę w terminie wynikającym z umowy, z zastrzeżeniem ust.10. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.”;
„10. Bank otworzy tzw. Rachunek Spłaty na który Kredytobiorca będzie dokonywał wpłat na pokrycie rat odsetkowych i rat kredytu w terminach wynikających z umowy. Bank będzie pobierał odsetki i raty kredytu z ww.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ oraz wzoru umowy w zakresie wskazanym, jak w pytaniu 18.

Pytanie  nr 19:
Stosownie do zapisów SIWZ §III Opis przedmiotu zamówienia - ust. 1 pkt. 1 ppkt. 1.3 oraz §3 ust. 1 i 2 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)  – prosimy o modyfikację zapisów na następującą:
SIWZ §III Opis przedmiotu zamówienia - ust. 1 pkt. 1 ppkt. 1.3
„1.3) Oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego (odsetkowego), (publikowanej w internetowym serwisie informacyjnym Reuters                 o godz.11.00) powiększonej ( +)/pomniejszonej (-) o stałą marżę banku wyrażoną w punktach procentowych. W przypadku, gdy w danym dniu nie opublikowano stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, stosuje się ostatnią opublikowaną stawkę w dniu poprzedzającym ten dzień.”

§3 ust. 1 i 2 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)
„1. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana według zmiennej stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego (odsetkowego), (publikowanej w internetowym serwisie informacyjnym Reuters o godz.11.00) powiększonej ( +)/pomniejszonej (-) o stałą marżę Banku w wysokości……. punktu procentowego w stosunku rocznym. W dniu podpisania umowy oprocentowanie wynosi ..............% w stosunku rocznym.
„2. W przypadku, gdy w danym dniu nie opublikowano stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, stosuje się ostatnią opublikowaną stawkę w dniu poprzedzającym ten dzień.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ oraz wzoru umowy w zakresie wskazanym, jak w pytaniu 19.

Pytanie  nr 20:
Stosownie do zapisów SIWZ §III Opis przedmiotu zamówienia - ust. 1 pkt. 1 ppkt. 1.4 oraz §4 ust. 6 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) – prosimy o modyfikację zapisów na następującą:
SIWZ §III Opis przedmiotu zamówienia - ust. 1 pkt. 1 ppkt. 1.4
„1.4) Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części po uprzednim powiadomieniu Kredytodawcy na …. dni przed planowanym terminem spłaty i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba, że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycje na piśmie.”

§4 ust. 6 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)
„6. Kredytobiorca ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu po uprzednim powiadomieniu Banku. w przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycje na piśmie.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany w treści SIWZ oraz wzoru umowy i w związku z powyższym informuje wszystkich Wykonawców, że w dniu 21.11.2016r. dokonał modyfikacji tych zapisów w ww. dokumentach. Wskazane modyfikacje nie stanowią zmian istotnych SIWZ, nie powodują też konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

Pytanie  nr 21:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie kredytowej następujących klauzul:
„W przypadku, gdy w dniu ustalenia stawki referencyjnej WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, będącej podstawą naliczenia odsetek w danym okresie obrachunkowym, Bank nie będzie mógł ustalić tej stawki z przyczyn od siebie niezależnych, („Przypadek Destabilizacji”), Strony zobowiązują się podjąć następujące działania:
1)    Bank niezwłocznie poinformuje Kredytobiorcę o zaistnieniu Przypadku Destabilizacji,
2)    Bank oraz Kredytobiorca niezwłocznie przystąpią do negocjacji w celu uzgodnienia stawki referencyjnej innej niż stawka WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, przy czym do czasu uzgodnienia nowej stawki referencyjnej, przez okres trwania Przypadku Destabilizacji Bank będzie zwolniony z obowiązku dokonywania wypłaty kredytu,
3)    przez okres trwania Przypadku Destabilizacji, od kwoty wykorzystanego kredytu naliczone zostaną odsetki w stosunku rocznym według stawki referencyjnej:
a)    uzgodnionej między Kredytobiorcą a Bankiem zgodnie z pkt. 2 albo
b)    w przypadku, gdy w terminie 10 dni roboczych od daty poinformowania Kredytobiorcy przez Bank o wystąpieniu Przypadku Destabilizacji, Strony nie uzgodnią nowej stawki referencyjnej – według stawki referencyjnej w wysokości ustalonej przez Bank, uwzględniającej rzeczywisty koszt pozyskania depozytów niezbędnych do finansowania kredytu,
powiększonej o marżę Banku,
4)    Bank poinformuje niezwłocznie Kredytobiorcę pisemnie lub w formie elektronicznej, o stopie procentowej ustalonej zgodnie z pkt 3 lit. b), 
5)    jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, Bank będzie mógł ustalić stawkę referencyjną Wibor 1M, stosuje się stawkę Wibor 1M,
6)    jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, wystąpi Przypadek Destabilizacji, stosuje się sposób postępowania wskazany w pkt 1 – 5”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzul jak w treści pytania nr 21.

Pytanie  nr 22:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie kredytowej następujących klauzul:
„1. Kredytobiorca zobowiązuje się do:
1)    zwrotu wszelkich niezbędnych kosztów poniesionych przez Bank w związku z niedotrzymaniem przez Kredytobiorcę warunków umowy,
2)    zapewnienia, aby wszelkie zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie, w szczególności co do pierwszeństwa zaspokojenia lub ustanowionych zabezpieczeń, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań Kredytobiorcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów,
3)    niepodejmowania negocjacji z wierzycielami w celu zawarcia jakiegokolwiek porozumienia restrukturyzacyjnego, w szczególności przygotowania wniosku o zatwierdzenie układu lub układu częściowego z pominięciem Banku,
4)    dostarczania na wniosek Banku opinii o rachunkach prowadzonych przez inne banki, a także informacji o stanie zobowiązań z tytułu zawartych z nimi umów i przyjętych zabezpieczeniach,
5)    powiadomienia Banku w przypadku występowania o kredyty lub pożyczki,
6)    powiadomienia Banku o udzielonych poręczeniach,
7)    powiadomienia Banku o wszelkich zmianach związanych z jego nazwą, siedzibą i adresem siedziby oraz innych istotnych zmianach.
2. Jeżeli jakakolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania Kredytobiorcy:
1)    wobec Banku, lub
2)    wobec innych podmiotów/instytucji finansowych, tj. w np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych,
stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie 5 dni roboczych od daty wymagalności, Bank może uznać, że terminowa spłata kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć umowę".
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzul jak w treści pytania nr 22.

Pytanie  nr 23:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie kredytowej następujących klauzul:
„Kredytobiorca oświadcza, że:
1)    zawarcie, postanowienia i wykonanie Umowy są w pełni zgodne z wewnętrznymi przepisami Kredytobiorcy, a w szczególności z dokumentami ustanawiającymi jego powstanie i zakres działalności i nie stanowią naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, właściwego ze względu na siedzibę i nie pozostają w sprzeczności z innymi postanowieniami przewidzianymi prawem oraz zawartymi umowami lub innymi zobowiązaniami Kredytobiorcy,
2)    wszystkie sprawozdania i dokumenty oraz informacje przekazane do Banku w związku z udzieleniem kredytu w sposób rzetelny odzwierciedlają jego rzeczywistą sytuację finansową, oraz zawierają dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
3)    nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania egzekucyjne, arbitrażowe, sądowe lub inne postępowania dotyczące jego aktywów, mogące mieć istotny, niekorzystny wpływ na zdolność Kredytobiorcy do spłaty zobowiązań z tytułu kredytu wraz z odsetkami, w terminie określonym w umowie,
4)    nie opóźnia się z zapłatą jakichkolwiek podatków oraz należności z tytułu ubezpieczeń społecznych lub innych zobowiązań o podobnym charakterze,
5)    jest świadomy ponoszenia przez siebie ryzyka wynikającego oraz ze zmian stóp procentowych kredytu i je akceptuje,
6)    w dacie zawarcia umowy nie występuje żadne ze zdarzeń naruszenia postanowień niniejszej umowy".
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzul jak w treści pytania nr 23.

Pytanie  nr 24:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie kredytowej następujących klauzul:
„Spłata kredytu i odsetek w kwocie niższej niż wynika to z bieżącego zadłużenia lub w innym terminie, niż to wynika z umowy, rozliczana będzie w następującej kolejności:
1)    odsetki od zadłużenia przeterminowanego,
2)    odsetki zapadłe (zaległe),
3)    zadłużenie przeterminowane z tytułu kredytu,
4)    odsetki bieżące,
5)    zadłużenie z tytułu kredytu".
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany wzoru umowy i w związku z powyższym informuje wszystkich Wykonawców, że w dniu 21.11.2016r. dokonał modyfikacji zapisów we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) w ten sposób, że dodał § 7a o treści jak w pytaniu nr 24.

Pytanie  nr 25:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie kredytowej następujących klauzul:
„1.   Kredytobiorca może składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy kredytu:
1)    w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Agencjach Banku albo przesyłką pocztową,
2)    ustnie – telefonicznie lub osobiście do protokołu podczas wizyty w Oddziale lub Agencji Banku,
3)    elektronicznie - w serwisie internetowym bankowości elektronicznej.
2.    Aktualne numery telefonów i adresy, pod które Kredytobiorca może składać reklamacje podane są na stronie www.pkobp.pl oraz na tablicach informacyjnych w Oddziałach i Agencjach Banku.
3.    Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Kredytobiorcy (imię i nazwisko lub nazwę oraz REGON lub NIP), aktualne dane adresowe, oraz – w miarę możliwości – numer umowy kredytu, której dotyczy reklamacja, a także treść zastrzeżenia.
4.    Bank może zwrócić się do Kredytobiorcy z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
5.    Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Kredytobiorcę zastrzeżeń, ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez Bank.
6.    Na żądanie Kredytobiorcy, Bank potwierdza w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób, fakt złożenia przez niego reklamacji.
7.    Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia otrzymania reklamacji.
         W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Bank poinformuje Kredytobiorcę o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania przez Bank terminu określonego w zdaniach poprzedzających wystarczy wysłanie przez Bank odpowiedzi przed ich upływem.
8.    Po rozpatrzeniu reklamacji, Kredytobiorca zostanie poinformowany o jej wyniku w postaci papierowej albo za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z tym że pocztą elektroniczną jedynie na wniosek Kredytobiorcy.
9.    Kredytobiorca ma prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z Banku. Organami właściwymi do rozstrzygania sporów są:
1)    Rzecznik Finansowy (od dnia 1 stycznia 2016 r.) w przypadku Kredytobiorcy, który jest osobą fizyczną,
2)    Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego.
10.    Niezależnie od opisanego wyżej postępowania reklamacyjnego, Kredytobiorcy w każdym czasie przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
11.    Organem administracji publicznej sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.
12.    Wszystkie reklamacje są rozpatrywane przez Bank z największą starannością, wnikliwie i w możliwie najkrótszym terminie.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzul jak w treści pytania nr 24.

Pytanie  nr 26:
Czy Zamawiający potwierdza, że spłata odsetek będzie następować w okresach kwartalnych?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych.

Pytanie  nr 27:
Prosimy o udostępnienie Uchwały Rady Gminy Gościno w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.
Odpowiedź:
Przedmiotowa uchwała zamieszczona została na stronie BIP UM w Gościnie.


Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki


Zadłużenie w bankach - Załącznik do pytania nr 8

319 KBPobierz

Opinia RIO projekt uchwały budżetowej na 2016 - Załącznik do pytania nr 14

1.3 MBPobierz

Opinia RIO projekt zmiany progn fin na lata 2016-2020 - Załącznik do pytania nr 14

1.1 MBPobierz

Opinia RIO sfinansowanie deficytu na 2016 - Załącznik do pytania nr 14

648 KBPobierz

Opinia RIO wyk budżetu za 2014 - Załącznik do pytania nr 14

1.3 MBPobierz

Opinia RIO za I półrocze 2016 - Załącznik do pytania nr 14

1.1 MBPobierz