Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - B/CIĄGNIK /2016

        Gościno, 2016-08-19

Zamawiający:
Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do Wszystkich Wykonawców

Nr postępowania: B/CIĄGNIK/2016

numer ogłoszenia w BZP: 300421 - 2016 z dnia 05.08.2016 roku


ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

zakup (z dostawą do miejsca wskazanego przez zamawiającego) jednego fabrycznie nowego ciągnika

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, Gmina Gościno, wyznaczył termin składania i otwarcia ofert na dzień 17.08.2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający - zgodnie z wymogami art. 86 ust.3 ustawy Pzp - podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi 190.000,00 złotych brutto.

Oferta nr 1 złożona została przez Przedsiębiorstwo AGROMA sp. z o.o. siedzibą, w Koszalinie ul. Szczecińska 14-16. Oferta tego Wykonawcy podlega odrzuceniu w oparciu  o treść art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ sporządzonej dla tego postępowania.
    W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający żądał aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia oraz nie dopuszczał możliwości udzielanie przez Wykonawcę alternatywnie gwarancji  liczonej w miesiącach lub gwarancji liczonej w motogodzinach. Oferent nr 1 w treści formularza ofertowego zadeklarował, że udziela Zamawiającemu 18 miesięcznej gwarancji lub 1500 mtg (w zależności co pierwsze nastąpi). Oferta taka - jako niezgodna z treścią specyfikacji - podlega odrzuceniu w oparciu o art.89 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.

Oferta nr 2 złożona przez Sławomira Dudka - PPHU "SAD-OGRÓD", 99-440 Zduny, Nowe Zduny 82A, za cenę 201,720,00 zł i jest ofertą niepodlegającą odrzuceniu.
Oferta uzyskała łącznie 90,22 pkt:
- w kryterium "cena brutto"         - 51,22 pkt
- w kryterium "okres gwarancji"       - 20 pkt
- w kryterium "rok produkcji"            - 10 pkt
- w kryterium "serwis gwarancyjny" - 10 pkt

Oferta nr 3 złożona przez Klemensa Janickiego - BHS GOLENIÓW Biuro Handlowo - Serwisowe, ul. Zakładowa 1, 72-100 Goleniów, za cenę 172.200,00 zł i jest ofertą niepodlegającą odrzuceniu.
Oferta uzyskała łącznie 70 pkt:
- w kryterium "cena brutto"             - 60 pkt
- w kryterium "okres gwarancji"      - 10 pkt
- w kryterium "rok produkcji"             - 0 pkt
- w kryterium "serwis gwarancyjny"  - 0 pkt

    Mając na uwadze powyższe oraz treść art. 93 ust. 1 pkt 4) zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kierownik Zamawiający
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki