Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/DOKUMENTACJA - KAPLICA/2016

Gościno, 2016-08-08

Zamawiający
Gmina Gościno

Do wszystkich Wykonawców

Znak postępowania: B/DOKUMENTACJA - KAPLICA/2016

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Zamawiający, Gmina Gościno, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:

wykonanie dokumentacji projektowej Kaplicy Cmentarnej oraz przycmentarnego budynku usługowo handlowego z wydzielonymi boksami handlowymi wraz z zagospodarowaniem terenu w  miejscowości Gościno na dz. nr 1024, 470/1 i 477/1 obręb miasto Gościno

I. wybrano ofertę Nr 2, uznaną za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, złożoną przez:

Magdalena Wilczyńska - C2 Centrum Projektowe,
ul. Sarmacka 3/5, 61-616 Poznań
Oferta uzyskała łącznie 100 pkt:
- w kryterium ceny - 90 pkt
- w kryterium wysokości kary umownej - 10 pkt

UZASADNIENIE  WYBORU

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wymogi formalne stawiane w SIWZ dla tego postępowania oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Łączna punktacja przyznana dla tej oferty w obu kryteriach wynosi 100 punktów.

II. W przedmiotowym postępowaniu złożono również ofertę nr 1, nie podlegającą odrzuceniu:

Marzena Jaroszek - Pracownia Architektoniczna DEKTOM mgr inż. arch. Marzena Jaroszek,
ul. Królewicza Kazimierza 2i/3, 71-552 Szczecin:

Oferta uzyskała punktację: 
- w kryterium ceny - 28,85 pkt
- w kryterium wysokości kary umownej - 10 pkt
łącznie oferta uzyskała 38,85 pkt

III. W przedmiotowym postępowaniu odrzucono ofertę nr 3.
Oferta nr 3, złożona przez P&P ART NOVA sp. z o.o., ul. Stary Rynek 15/11, 65-067 Zielona Góra, podlega odrzuceniu w oparciu o treść art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp (jej treść jest niezgodna z treścią SIWZ).

Uzasadnienie odrzucenia oferty nr 3

W treści SIWZ (w pkt XIII) Zamawiający ustalił, że oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
    a) cena brutto - waga 90%
    b) wysokość kary umownej - waga 10%

Ponadto Zamawiający ustalił, że minimalna wysokość kary umownej w tym postępowaniu wynosi 0,2%, informując jednocześnie, że oferta wykonawcy, który zaoferuje karę umowną niższą od wymaganej przez Zamawiającego minimalnej kary umownej, tj. 0,2%, zostanie przez Zamawiającego odrzucona w oparciu o treść przepisów art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.
Wykonawca, który złożył ofertę nr 3 w formularzu ofertowym zaoferował karę umowną w wysokości 0,01% - zatem oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu na mocy wyżej wskazanych przepisów, jako niezgodna z treścią SIWZ.

IV. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Kierownik Zmawiającego
Burmistrz Gościna Marian Sieradzki