Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/DOKUMENTACJA - ul. KARLIŃSKA/2016

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono:

a) w dniu 21-06-2016 r. w BZP pod numerem ogłoszenia 95889 - 2016

b) w dniu 21-06-2016 r. tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.goscino.com.pl


           Gościno: B/DOKUMENTACJA - ul. KARLIŃSKA/2016

Numer ogłoszenia: 95889 - 2016; data zamieszczenia: 21.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gościno , ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3513382, faks 094 3513378.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: B/DOKUMENTACJA - ul. KARLIŃSKA/2016

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:   

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej ulicy Karlińskiej do ulicy Lubkowickiej w miejscowości Gościno zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Zakres opracowania dokumentacji obejmuje w szczególności:

 1. Sporządzenie pisemnych uzgodnień z Zamawiającym oraz ustalenie niezbędnych danych wyjściowych do projektu, w terminie 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy.
 2. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na remont ulic Karlińskiej na długości 510 m, do ulicy Lubkowickiej w zakresie budowy chodników po dwóch stronach jezdni z dostosowaniem dla ruchu rowerowego, uwzględniający ewentualne wzmocnienie konstrukcji jezdni, określone zgodnie z metodyką ujętą w Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KWRNPP 20012).
 3. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego w ulicy Karlińskiej do ulicy Lubkowickiej - w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 4. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowa ulicy Karlińskiej do ulicy Lubkowickiej w zakresie projektu budowy kanalizacji deszczowej na całej długości.
 5. Opracowanie projektu docelowej stałej organizacji ruchu na całym odcinku zadania wraz z wymaganymi uzgodnieniami.
 6. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zgodne z aktualnymi normami, aktami prawnymi i dyrektywami.
 7. Informację do planu BIOZ (jeśli jest wymagana).
 8. Uzgodnienie projektów w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie - Delegatura w Koszalinie oraz, w przypadku nałożenia takiego obowiązku, uzyskanie zgody na prowadzenie prac budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków.
 9. Dokonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych.
 10. Uzyskanie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (uzgodnieniu podlegają wszystkie projekty w zakresie wymienionego opracowania, za wyjątkiem projektu tymczasowej organizacji ruchu).
 11. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (jeżeli będzie wymagana).

Ponadto zakres przedmiotu umowy obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania stosowanie do wymagań ustawy Prawo budowlane w zakresie:

 1. stwierdzenia w toku wykonywania robót zgodności realizacji z projektem,
 2. Wykonanie wstępnej koncepcji przebudowy ulic Karlińskiej do ulicy Lubkowickiej wraz z budową obustronną chodników, odwodnieniem ulicy, oświetleniem ulicy i kanałem technologicznym.
 3. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na remont ulic Karlińskiej na długości 510 m, do ulicy Lubkowickiej w zakresie budowy chodników po dwóch stronach jezdni z dostosowaniem dla ruchu rowerowego, uwzględniający ewentualne wzmocnienie konstrukcji jezdni, określone zgodnie z metodyką ujętą w Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KWRNPP 20012).
 4. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego w ulicy Karlińskiej do ulicy Lubkowickiej - w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 5. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowa ulicy Karlińskiej do ulicy Lubkowickiej w zakresie projektu budowy kanalizacji deszczowej na całej długości.
 6. Opracowanie projektu docelowej stałej organizacji ruchu na całym odcinku zadania wraz z wymaganymi uzgodnieniami.
 7. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zgodne z aktualnymi normami, aktami prawnymi i dyrektywami.
 8. Informację do planu BIOZ (jeśli jest wymagana).
 9. Uzgodnienie projektów w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie - Delegatura w Koszalinie oraz, w przypadku nałożenia takiego obowiązku, uzyskanie zgody na prowadzenie prac budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków.
 10. Dokonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych.
 11. Uzyskanie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (uzgodnieniu podlegają wszystkie projekty w zakresie wymienionego opracowania, za wyjątkiem projektu tymczasowej organizacji ruchu).
 12. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (jeżeli będzie wymagana).
 13. Opracowanie przedmiaru robót, (w wersji papierowej oraz elektronicznej); przedmiar należy przygotować osobno dla poszczególnych zakresów opracowania.
 14. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorys w wersji papierowej oraz elektronicznej); kosztorys należy przygotować osobno dla poszczególnych zakresów opracowania.
 15. Przygotowanie wszystkich wymaganych załączników do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, lub uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i przekazanie zamawiającemu z klauzulą ostateczności:
  a) w przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez ten organ,
  b) w przypadku nie zrealizowania powyższego, Zamawiający uzna to za wykonanie zlecenia z nienależytą starannością ze skutkami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych.
 16. Mapa ewidencyjna z naniesionymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji wraz z wszystkich działek sąsiadujących z wyżej wymienionymi.
 17. Przygotowanie wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (jeżeli będzie wymagana), inwentaryzacją zieleni znajdującej się w granicach pasa drogowego ulicy i na terenie objętym opracowaniem wraz z oceną stanu zdrowotnego oraz ewentualnie projekt zagospodarowania ulicy zielenią, oraz uzyskanie decyzji - pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów (jeżeli będzie wymagana).

Ponadto zakres przedmiotu umowy obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania stosowanie do wymagań ustawy Prawo budowlane w zakresie:

 1. Mapy geodezyjny do celów projektowych, niezbędny do opracowania zadania zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie.
 2. Zlikwidowanie w opracowaniu barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Zaprojektować kanał technologiczny zgodnie z art. 39 ust. 6 Ustawy o drogach publicznych.
 4. Wszelkie opłaty za pozyskanie decyzji, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.
 5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację projektową zweryfikowaną przez inną jednostkę projektową posiadającą stosowne uprawnienia, bądź innego projektanta. Koszty weryfikacji ponosi Wykonawca.
 6. Projekt powinien zawierać wszystkie inne elementy niezbędne do realizacji inwestycji.
 7. Projektant/Wykonawca jest zobowiązany do jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich do poziomu aktualnie obowiązujących cen w terminie 2 tygodni od momentu zlecenia aktualizacji przez Zamawiającego, w okresie trzech lat od przyjęcia przez Zamawiającego gotowej dokumentacji projektowej.
 8. Opracowanie przedmiotu zamówienia w formie papierowej oraz elektronicznej (wersja elektroniczna winna być przygotowana w dwóch wersjach: nieedytowalnej - format plików: PDF oraz edytowalnej - format plików: DWG, DOC, XLS, ATH).
 9. Projektant jest zobowiązany do wykonania opracowania projektowego zwracając szczególną uwagę na konieczność koordynacji poszczególnych prac budowlanych. .

Zamawiający wymaga aby opracowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wykonał w formie papierowej oraz elektronicznej. Wersja elektroniczna winna być przygotowana w dwóch wariantach: nieedytowalnej - format plików PDF oraz edytowalnej - format plików: DWG, DOC, XLS, ATH.

Zakres umowy obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania stosowanie do wymagań ustawy prawo budowlane w zakresie stwierdzenia w toku prowadzonej przebudowy zgodności realizowanych prac z projektem, w tym uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 1.000 złotych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) Warunek ten zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, co najmniej dwa zamówienia polegające na opracowaniu dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg, o wartości prac projektowych nie mniejszych niż wartość oferty wykonawcy.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ). Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy także wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50.000zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. - Cena - 90
 2. - wysokość kary umownej - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.goscino.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gościnie ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno (w sekretariacie, pok. nr 7).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

91 KBPobierz

Wzór umowy

54 KBPobierz

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

39 KBPobierz

Zał. nr 2 i 3 – Oświadczenia wykonawcy

13.1 KBPobierz

Zał. nr 4 – Wykaz wykonanych głównych usług

66 KBPobierz

Zał. nr 5 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

26 KBPobierz

Zał. nr 6 – Informacja o tym, że wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej

28 KBPobierz