Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - B/DOKUMENTACJA - CENTRUM PRZESIADKOWE/2016

Gościno, 2016-06-17

Zamawiający:
Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Pan Bartosz Sontowski
Autorska Pracownia Projektowa
ul. Wierzbowa 8
75-635 Koszalin

Nr postępowania: B/DOKUMENTACJA - CENTRUM PRZESIADKOWE/2016

numer ogłoszenia w BZP: 135942-2016 z dnia 27.05.2016 roku


ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Centrum Przesiadkowego.

    W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, Gmina Gościno, wyznaczył termin składania  i otwarcia ofert na dzień 13.06.2016 roku.

    W wyznaczonym terminie złożono tylko jedną ofertę.

Przed otwarciem ofert - zgodnie z treścią art. 86 ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia - kwota ta wynosi 50.000 zł.

Wykonawca, który złożył w przedmiotowym postępowaniu jedyną ofertę zaproponował cenę przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

    W związku z powyższym, w oparciu o treść przepisu art. 93 ust 1 pkt 4) ustawy Pzp, postanowiono jak w sentencji.

Kierownik Zamawiający
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki

Unieważnienie

28 KBPobierz