Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2016-02-22

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/DROGI GMINNE/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p: "Przebudowa dróg gminnych w Gościnie"

numer ogłoszenia: 28890– 2016  z dnia 09.02.2016 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nr post.: B/DROGI GMINNE/2016

PYTANIA z dnia 22.02.2016r.


Pytanie  nr 1:
Nawiązując do pkt.6 – Wnioski pp. 1 Projektu Budowlanego dot. „Budowa wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami z ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Lipowa, Karlińska, Kołobrzeska, Kościuszki w m. Gościno”, prosimy  o potwierdzenie, że wszelkie koszty związane z pełnieniem nadzoru geotechnicznego pokrywa Zamawiający.
Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza; Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie koszty związane z pełnieniem nadzoru geotechnicznego pokrywa Wykonawca.

Pytanie  nr 2
:
Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 18.02.2016 określa zakres wykonania kanalizacji deszczowej jako zgodny z Rys. 2.1 (profil kanalizacji deszczowej) . Wskazany rysunek zawiera odcinek od studni istniejącej D11 do studni D30 o łącznej długości kanału głównego 928,62 m. Prosimy o jednoznaczne stwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest odcinek od studni D11 do D30  wraz z wszystkimi  wpustami (od w1do w34) i przykanalikami (od  p1 do p27) zaprojektowanymi na w/w odcinku o łącznej długości kanału głównego 598,72 m.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji deszczowej  na odcinku od studni D11 do studni D30 wraz ze wszystkimi wpusty od w1 do w33 oraz przykanaliki od p1 do p27.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki