Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

B/DROGI GMINNE/2016 - Przebudowa dróg gminnych w Gościnie

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono:

a) w dniu 09-02-2016 r. w BZP pod numerem ogłoszenia 28890 - 2016

b) w dniu 09-02-2016 r. tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.goscino.com.pl


Przebudowa dróg gminnych w Gościnie - B/DROGI GMINNE/2016

Numer ogłoszenia: 28890 - 2016; data zamieszczenia: 09.02.2016


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gościno, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3513382, faks 094 3513378.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w Gościnie - B/DROGI GMINNE/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest -Przebudowa dróg gminnych w Gościnie- w tym:

- przebudowa dróg gminnych - ulicy Kołobrzeskiej, IV Dywizji Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 3300Z i 3307Z, celem poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz skomunikowania ulic z nowo wybudowaną obwodnicą Gościna w drodze wojewódzkiej nr 162 - ETAP I, zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa Jana Sontowskiego - Autorska Pracownia Projektowa, ul. Świerkowa 27, 75-644 Koszalin - element A zadania

- budowa wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Lipowa, Karlińska, Kołobrzeska, Kościuszki w m. Gościno zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy Projektowo - Budowlanej -AR-tech-, ul. Bat. Chłopskich 37/43, 70-764 Szczecin - element B zadania

I. Parametry techniczne planowanej inwestycji dla elementu A zadania:

1. klasa drogi L- lokalna
2. kategoria ruchu: KR 2 i KR 3
3. nośność podłoża gruntowego: G4
4. szerokość nawierzchni: 5,00 m - 6,00 m
5. szerokość chodników: 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m

Planowany zakres prac dotyczy odcinaka o długości 0+894 km i obejmuje:

1. rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz elementów drogi (krawężniki chodników, obrzeża, istniejące nawierzchnie betonu asfaltowego) - zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki przebudowywanych nawierzchni stanowią własność zamawiającego; po dokonaniu rozbiórki istniejącej nawierzchni wykonawca jest zobowiązany do przekazania odzyskanych materiałów w miejsce wskazane przez zamawiającego; wykonawca zobowiązany jest do sfrezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej i przekazania sfrezowanego asfaltu w miejsce wskazane przez zamawiającego.

2. wykonanie:
1) przebudowy jezdni o szerokości 6,00 m - 7,00 m na szerokość 5,00 m - 6,00m
2) budowę jezdni szerokości 5,00m - 6,00 m ( w tym obustronne ścieki po 0,30 m na odcinku ulicznym)
3) adaptacja remont jezdni szer. 5,50 m - 6,00 m na odcinku drogowym
4) budowę obustronnych chodników szerokość chodników 1,5 m, 2,0m, 2,5 m
5) przebudowa skrzyżowania
6) wprowadzenie małych drzew
7) możliwość parkowania w pasie drogowym
8) budowę kanału technologicznego
9) budowa oświetlenia drogi
10) budowę kanalizacji deszczowej na odcinku ulicznym
11) budowę odwodnienia powierzchniowego na odcinkach drogowych
12) usunięcie kolizji z istniejącym zagospodarowaniem i uzbrojeniem

3. oświetlenie - budowa nowego oświetlenia i likwidacja istniejącego (zgodnie z dokumentacją); prowadzenie zasilania oświetlenia z wykorzystaniem kanałów technologicznych; latarnie na skraju pasa drogowego po stronie lewej na odcinku wylotowym i po stronie prawej na odcinku środkowym (szczegółowy zakres w projekcie wykonawczym branżowym)

4. kanał technologiczny na całej długości projektowanej przewidziano budowę kanału technologicznego w którym przewidziano także zasilenie oświetlenia (szczegółowy w projekcie wykonawczym branżowym)

5. odwodnienie - zaprojektowano przebudowę kanalizacji deszczowej na całej długości, gdzie możliwy jest zasięg z odprowadzeniem grawitacyjnym; wymiana istniejących kanałów w złym stanie technicznym; doprowadzenie przyłączy do granicy pasa drogowego i do rynien zlokalizowanych przy granicy pasa drogowego; na odcinku wlotowym przewidziano odwodnienie drogowe do rowów drogowych (szczegółowy zakres w projekcie wykonawczym branżowym)

6. zjazdy - pozostawiono wszystkie zjazdy istniejące; zmieniono nawierzchnie do projektowanej przebudowy

7. zadrzewienia i zieleń - przy wykonywaniu prac ziemnych w obrębie pomnika przyrody, tj. drzewo gatunek miłorząb japoński, zlokalizowanego na nieruchomości działka nr 337/1 obręb Miasto Gościno, należy zabezpieczyć pień oraz korzenie drzewa a pracę w tym miejscy wykonywać ze szczególną ostrożnością; projekt nie przewiduje wycięcia drzew, jedynie konieczność wycięcie krzewów wzdłuż ul. Kołobrzeskiej oraz przesadzenie krzewów przy ul. Lipowej i wkopanie w miejsce wskazane przez inwestora; nasadzenia drzew wg projektu

8. uzbrojenie i urządzenia nie związane z drogą:
1) kable elektryczne - przebudowa istniejącego uzbrojenia celem usunięcia kolizji (zgodnie z projektem branżowym)
2) wodociąg i kanalizacja - równolegle z niniejszym projektem przebudowy drogi realizowany jest projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wykonany przez innego inwestora, tj. MWiK sp. z o.o. w Kołobrzeg i równolegle realizowany; budowa kanałów sanitarnych musi być skoordynowana z robotami przy budowie drogi; w ramach realizowanego projektu przebudowy drogi w zakresie usunięcia kolizji z kanalizacją sanitarna ujęto regulacje wysokościową studni i armatury kanalizacji w dostosowaniu do nowych rzędnych
3) gazociąg - na skrzyżowaniu z ul. Lipową projekt przewiduje konieczność przełożenia gazociągu SC110 poza obrys projektowanego ronda (szczegółowy zakres ujęto w projekcie branżowym)
4) telekomunikacja - ujęto regulacje wysokości studni i armatury w dostosowaniu do nowych rzędnych.

II. Parametry techniczne planowanej inwestycji dla elementu B zadania:

1. Planowany zakres prac dotyczy przebudowy i budowy sieci kanalizacji ściekowej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi na odcinkach:
1) Kanał od S41 do S60 o średnicy PVC315 l=214,53 m
2) Kanał od S60 do S60.6 o średnicy PVC315 l=86,07 m
3) Kanał od S60 do S75 o średnicy PVC200 l=344,5 m
4) Kanał od S60 do S60.11 średnicy PVC200 l=127,11 m
5) Odgałęzienia sieciowe PVC200 szt.8 o łącznej długości 54,22 m
6) Odgałęzienia sieciowe PVC160 szt.29 o łącznej długości 176,69 m

2 . Zakres robót obejmuje:
1) Roboty przygotowawcze i roboty związane z zapewnieniem ciągłości eksploatacyjnej kanalizacji sanitarnej (przerzuty ścieków) na obszarze zlewni budowanej i przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie objętym w projekcie budowlanym
2) Roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne wraz z umocnieniem i odwodnieniem wykopów po trasie projektowanej sieci kanalizacji ściekowej,
3) Układanie kanałów i odgałęzień sieciowych wraz robotami przełączeniowymi  zgodnie z wytycznymi wpt zamieszczonymi na stronie internetowej http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/plik,1764,warunki-technicznie-siec-wyd-xii.pdf

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

 • Wysokość wadium ustala się w kwocie 100.000 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ). Warunek ten zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie jednej drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 5.000.000 zł brutto oraz budowie lub przebudowie sieci kanalizacji ściekowej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ);

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ); warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy również wykażą, że: - dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy i funkcję kierownika robót branży drogowej lub mostowej, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub mostowej lub bez ograniczeń - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie oraz osoby te posiadają aktualne wymagane ubezpieczenie OC - oraz dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie oraz osoby te posiadają aktualne wymagane ubezpieczenie OC - oraz dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacji - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie oraz osoby te posiadają aktualne wymagane ubezpieczenie OC - lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 ze zm.); ponadto zamawiający wymaga aby kierownik budowy, którym dysponować będzie wykonawca posiadał nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowisku kierownik budowy, inspektor nadzoru lub kierownik robót branży drogowych. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez zamawiającego uprawnienia;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5.000.000 złotych.;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 •  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena - 90
 2. okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zmiana umowy może nastąpić: 1) w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami i innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np. wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, długotrwałe i obfite opady deszczu i śniegu), b) gdy warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne i wodne nie ujawnione w dokumentacji technicznej a utrudniające wykonanie umowy, c) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne), d) z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, e) gdy wystąpi opóźnienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeśli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) gdy wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowę w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym, g) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, h) jeśli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, 2) w zakresie wykonania robót zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane 3) w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy- nie przewiduje się zmiany wynagrodzenia ryczałtowego oraz sposobu rozliczenia powykonawczego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.goscino.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gościnie ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno (w sekretariacie, pok. nr 7).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

359 KBPobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

332 KBPobierz

Projekt wykonawczy - branża drogowa Gościno

27 MBPobierz

TOM VI. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

353 KBPobierz

TOM II. Projekt zagospodarowania terenu.

65 MBPobierz

Decyzja - Pozwolenie na budowę

2.2 MBPobierz

Przedmiar element B Przebudowa sieci kanalizacji ściekowej

56 KBPobierz

Branża EL TP OŚ - Gościno

19.7 MBPobierz

Kanalizacja Deszczowa Gościno

11.5 MBPobierz

Przedmiar - drogi

5.6 MBPobierz

Projekt stałej organizacji ruchu

8.1 MBPobierz

Szczegółowa specyfikacja techniczna

2.6 MBPobierz