Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gościno, 19-05-2015 r.

Zamawiający:
Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE*

Zamawiający, Gmina Gościno, prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie projektu dwóch zatok autobusowych w drodze wojewódzkiej 162 we wsi Jarogniew wraz z tymczasową organizacją ruch, oraz sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu dla robót drogowych w pasie drogi wojewódzkiej nr 162 we wsi Ząbrowo.

Zakres wyceny:
1. Zakres prac obejmuje:
1.1. wykonanie projektu budowlanego dotyczącego dwóch zatok autobusowych we wsi Jarogniew, zgodnie z rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.U. Nr 43, poz. 430); konstrukcja nawierzchni z kostki typu betonowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do ww. rozporządzenia, dla danej kategorii drogi, droga wojewódzka nr 162,

1.2. sporządzenie oznakowania przystanków zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181),

1.3. sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodne z aktualnymi normami, aktami prawnymi i dyrektywami,

1.4. sporządzenie przedmiaru robót (w wersji papierowej oraz elektronicznej),

1.5. sporządzenie informacji do planu BIOZ,

1.6. wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych,

1.7. wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac w pasie drogi wojewódzkiej nr 162 z wymaganymi uzgodnieniami, zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

1.8. wykonanie kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorys w wersji papierowej oraz elektronicznej),

1.9. przygotowanie wszystkich wymaganych załączników do zgłoszenia robót.

2.
2.1. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza mapy geodezyjne do celów projektowych, niezbędne do opracowania przedmiotowego zadania,

2.2. Opracowanie przedmiotu zamówienia w formie papierowej oraz elektronicznej (wersja elektroniczna winna być przygotowana w dwóch wersjach: nieedytowalnej - format plików: PDF oraz edytowalnej - format plików: DWG, DOC, XLS, ATH),

3. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla robót w pasie drogi wojewódzkiej nr 162 z wymaganymi uzgodnieniami we wsi Ząbrowo, zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym i z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

Projekt tymczasowej organizacji dotyczy prac przy wykonywaniu remontów istniejących zjazdów przy drodze wojewódzkiej nr 162 na dz. nr 139 , 96/7, 97, 54 obręb Ząbrowo

Termin składania ofert do 28.05.2015 r., do godziny 13.00 w Urzędzie Miejskim w Gościnie, pok. nr 7 (sekretariat).
Termin realizacji umowy - jeden miesiąc od dnia podpisania umowy z wybranym oferentem. Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium najniższej ceny
.

_____________________________________________
* Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta
  • wartość oferty (cenę netto i brutto)
  • kosztorys ofertowy (jeśli dotyczy)
  • termin ważności oferty

Oferta winna być złożona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona jego pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez Zamawiającego w jego siedzibie.

Kierownik Zamawiającego:
Marian Sieradzki - Burmistrz Gościna