Przejdź do treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA IMIENIA

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o zmianę imienia wraz z uzasadnieniem.
  2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (gdy wniosek składany jest osobiście).

OPŁATY:
37 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy tut. organu podatkowego:  Gmina Gościno, Nr rachunku: 35 85 81 10 30 0500 1202 0011 5000 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU
:  
Urząd Stanu Cywilnego Gościno

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. do 1 miesiąca
  2. do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.


TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC Gościno, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

UWAGI:
1.    Zmiana imienia małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
2.    W przypadku złożenia wniosku o zmianę imienia małoletniego dziecka przez jednego z rodziców wymagana jest zgoda drugiego rodzica wyrażona osobiście przed Kierowaniem lub Zastępca Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
3.    Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
4.    Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę imienia składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
5.    Po zmianie można mieć najwyżej dwa imiona.
6.    Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie imienia jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.
7.    Zmiany imienia można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
a)    imienia ośmieszającego,
b)    na imię używane,
c)    na imię, które zostało bezprawnie zmienione,
d)    na imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
8.    Zmiana imienia następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
9.    Wniosek o zmianę imienia składa się do wybranego Kierownika USC (lub jego Zastępcy)
10.    Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP.

PODSTAWA PRAWNA:
1.    Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.)
2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. : Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIKI
:
1.    Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby pełnoletniej.
2.    Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej.

Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby pełnoletniej.

41 KBPobierz

Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej.

43 KBPobierz