Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1) Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).

Druki do pobrania:

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej    »»»

2) Dokument tożsamości do wglądu (dowód osobisty lub paszport).

4) W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika - pisemne pełnomocnictwo.

5) Formularz zgłoszenia może zostać wygenerowany przez pracownika, który dokonuje czynności wymeldowania.

6) Zgłoszenia wyjazdu można dokonać w formie elektronicznej.

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP przez internet   »»»  

OPŁATY

-  zgłoszenie wyjazdu za granicę - nie podlega opłacie skarbowej,
- opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł.
Nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłaty skarbowej można dokonać gotówką w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 52  lub na rachunek bankowy Gminy Gościno nr 98 8581 1030 5273 1202 0011 5000.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy właściwy według miejsca zameldowania.
Dla Gminy Gościno -  Urząd Stanu Cywilnego w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- pokój nr 4, telefon 94 35 13 375 lub 94 35 13 382
- Dorota Jabłońska - Kierownik USC,
- Agnieszka Sielska - Z-ca Kierownika USC.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po złożeniu zgłoszenia wyjazdu.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 65, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 poz. 2411).

DODATKOWE INFORMACJE

1) Zgłoszenia wyjazdu za granicę musi dokonać każdy obywatel polski, który chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje swój powrót do kraju. Po powrocie do kraju należy dokonać zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Zgłoszenia wyjazdu za granicę musi dokonać każdy obywatel polski, który planuje na stałe wyjechać z Polski. Zostanie on wtedy automatycznie wymeldowany z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

3) Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego.

4) Zgłoszenia wyjazdu za granicę można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.

5) Zgłoszenia wyjazdu za granicę osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia) może dokonać rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny.