Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno  

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/FOTORADAR2012

postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: dostawa jednego, nowego urządzenia automatycznie rejestrującego wykroczenia drogowe (fotoradar) wraz z masztem i oprogramowaniem.
Przedmiotem zamówienia objęty jest również montaż dostarczonego urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

numer ogłoszenia: 105277 – 2012,  data zamieszczenia: 11.05.2012 r. oraz zmiany ogłoszenia numer 108381 – 2012, data zamieszczenia:16.05.2012 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:: B/FOTORADAR/2012

PYTANIA z dnia 18.05.2012 r.

Pytanie 1:
- Czy Zamawiający posiada stosowne dokumenty na montaż masztu w pasie drogowym?

Odpowiedź:
- Zamawiający jest w trakcie uzgodnień z Generalną Inspekcją Transportu Drogowego.

Pytanie 2:

-  Czy do miejsca w którym ma być zamontowany maszt z klimatyzowaną obudową będzie doprowadzone zasilanie 230V AC?

Odpowiedź:
- Do miejsca, w którym będzie zamontowany maszt będzie Zamawiający doprowadzi zasilanie 230V AC.

Pytanie 3:

- Czy Wykonawca w przedmiocie zamówienia ma wykonać fundament pod maszt?

Odpowiedź:
- Tak.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna -
Marian Sieradzki