Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno  

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gościno

postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gościno

numer ogłoszenia: 106431 – 2012,  z dnia 14.05.2012 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gościno

PYTANIA z dnia 16.05.2012 r.

Pytanie 1:
- „Jak należy rozumieć zapis SIWZ z klauzulą obejmującą odpowiedzialność za negatywne oddziaływanie na środowisko w zakresie przedmiotu zamówienia”?

Odpowiedź:
- Jeśli Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na minimalną Sumę Ubezpieczenia 200 000,- PLN obejmującej również prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest to wystarczy to wykazać lub oświadczyć. Zamawiający ma prawo sprawdzić prawdziwość oświadczenia u wskazanego ubezpieczyciela.

Pytanie 2:

-  „Czy Zamawiający dopuszcza inny sposób unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest niż podany w SIWZ?”

Odpowiedź:
- Zamawiający dopuszcza każdą formę unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest jeśli jest ona zgodna z obowiązującym prawem.


Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna -
Marian Sieradzki